Naše zásady podnikání a chování - Podání ruky

Naše zásady podnikání a chování

V našich Zásadách podnikání a chování (kodex chování) popisujeme naše hodnoty a odpovědnosti

  • jako členů společnosti
  • jako obchodních partnerů a
  • na pracovišti.

Tyto hodnoty jsme definovali v našich příručkách pro zaměstnance a manažery ve formě kodexu chování.

Každý ve společnosti Dräger – od zaměstnance přes manažery po členy představenstva – musí Zásady podnikání a chování znát a používat je k určení svého jednání a svých rozhodnutí.

Naše zásady podnikání a chování - Stefan Dräger

„Již více než 130 let je Dräger synonymem pro „Techniku pro život“. Ochrana, pomoc a záchrana životů je klíčovou součástí naší DNA. Naši zákazníci den co den bojují za záchranu životů ostatních nebo za ochranu svých vlastních. Toto vědomí je nejen zdrojem pro naši práci, ale také standard, který jsme si stanovili. Jasně jsme definovali Zásady podnikání a chování. Naše produkty mohou plnit to, co slibují, pouze pokud my a naši obchodní partneři budeme tyto zásady dodržovat. Je důležité, abychom jednali s našimi zákazníky, kolegy, dodavateli a obchodními partnery s nejvyšší mírou profesionality a spolehlivosti – den co den. Každý z nás je odpovědný za zachování a zlepšování image společnosti Dräger po celém světě. Očekáváme, že naši zaměstnanci a obchodní partneři budou jednat absolutně poctivě a budou respektovat lidi a zákony všech zemí, kde působíme. Žádný kodex chování nikdy nepokryje všechna témata a nezodpoví na všechny otázky. Kodex chování by nás měl podpořit klást otázky, upozorňovat na problémy a založit naše chování na základních hodnotách. Pokud něco neodpovídá našim hodnotám, je odpovědností každého z nás se ptát a pomáhat hledat řešení. Musíme nést odpovědnost za to dělat život každého z nás trochu lepší. Činy mluví více než slova. Zásady podnikání a chování jsou základem našeho každodenního chování a součástí našeho systému hodnot pro mě i pro mé kolegy z představenstva. Jsem rád, že máte zájem dozvědět se o Zásadách podnikání a chování více.“

Stefan Dräger

Sociální závazek ve společnosti Dräger

Naše odpovědnost jako členů společnosti

Jako rodinný podnik víme, jak důležité je převzít odpovědnost za budoucnost i za současnost. Udržet se můžeme pouze ve zdravém a produktivním prostředí.

Je důležité, abychom k tomuto prostředí přispívali férovým zacházením s lidmi a dbáním na to, že jsou lidská práva v celém dodavatelském řetězci respektována. Ochrana prostředí byla vždy klíčovým elementem našeho podnikání, stejně jako dodržování pravidel a předpisů a pečlivé zacházení se zdroji. Přispíváme ke zdravé a bezpečné globální společnosti nejen našimi bezpečnými a spolehlivými produkty, ale také naším sociálním závazkem.

S každým jednáme s respektem – lidská práva

Respektování lidských práv je klíčovou součástí naší společenské odpovědnosti. Máme nulovou toleranci k dětské nebo nucené práci, stejně jako k jakékoliv formě moderního otroctví nebo práce prostřednictvím obchodování s lidmi. To platí pro naše vlastní společnosti stejně jako pro naše smluvní partnery a dodavatelské řetězce. Netolerujeme výhružné chování nebo jakoukoliv formu násilí vůči zaměstnancům na pracovišti. Očekáváme, že všichni naši zaměstnanci budou jednat s kolegy a obchodními partnery slušně, férově a s respektem.

Máme nulovou toleranci k intoleranci – rozmanitost a rovné příležitosti

Rozmanitost vnímáme jako příležitost a neocenitelnou výhodu. Rozmanití zaměstnanci nám pomáhají dosahovat lepších výsledků. Pomáhá nám to dívat se na věci z různých perspektiv a integrovat tyto nové perspektivy do našeho jednání. Proto se snažíme dosáhnout rozmanitosti a rovných příležitostí ve všech aspektech našeho podnikání. Považujeme za naši povinnost bojovat proti diskriminaci a předcházet jí. Máme nulovou toleranci k diskriminaci na základě etnického původu, národnosti, pohlaví, náboženství, ideologie, věku, postižení nebo sexuální identity.

Udržujeme prostředí, ve kterém stojí za to žít – ochrana životního prostředí

Naše Technika pro život chrání lidi i životní prostředí. Ochrana životního prostředí proto není jen naší povinností, ale také příležitostí, jak získat konkurenční výhodu prostřednictvím produktů šetrných k životnímu prostředí a ochranou zdrojů. Z toho důvodu dbáme na to, aby naše každodenní aktivity, ve všech oblastech naší společnosti, životní prostředí spíše chránily, než ho poškozovaly. Jsme zavázání k akčním cílům klimatu Spojených národů. Se zdroji zacházíme odpovědně a systematicky pracujeme na snížení naší uhlíkové stopy. Produkty a služby společnosti Dräger navíc pomáhají zákazníkům po celém světě dostát své vlastní odpovědnosti za lidi a životní prostředí.

Neděláme kompromisy ohledně našich produktů – kvalita

Lidé svěřují našim výrobkům to nejcennější, co mají – své životy. A tak musí být schopni našim výrobkům a jejich kvalitě důvěřovat za všech okolností. Splnění všech zákonných a podzákonných požadavků je pro nás samozřejmostí. Během celého životního cyklu výrobku dodržujeme nejvyšší standardy kvality. Naši zaměstnanci dbají na to, aby byl za všech okolností kladen důraz na spokojenost zákazníka, od vývoje přes výrobu a dodání až po prodej a servis. Věnujeme zvláštní pozornost tomu, aby byly naše produkty snadno použitelné a aby byla díky nim práce našich zákazníků bezpečnější a efektivnější. Zákazníci mohou počítat s bezpečností a spolehlivostí našich produktů i po letech intenzivního používání v extrémních podmínkách.

Jsme tu pro ostatní – sociální závazek

Naším posláním je dělat život každý den o trochu lepší – a to nad rámec naší technika. Proto se angažujeme především v sociálních projektech a vzdělávacích iniciativách a přispíváme materiálními a finančními dary. Naše zdravotní a bezpečnostní produkty nám zejména dávají možnost pomáhat lidem v nouzi, snižovat utrpení a ulehčovat práci záchranářům. Navíc naši zaměstnanci také podporují naše úsilí prostřednictvím svých vlastních sociálních závazků. Dary jsou poskytovány až poté, co projdou transparentním schvalovacím procesem, a jsou nezávislé na rozhodnutích společnosti Dräger o nákupu a prodeji. Tím je zajištěno, že se vyhneme jakémukoliv podezření z korupce nebo střetu zájmů.

Komunikujeme otevřeně a čestně – odpovědná komunikace

Je důležité, abychom měli důvěru našich zaměstnanců a obchodních partnerů i široké veřejnosti. Proto vždy komunikujeme čestně a otevřeně. Prohlášení musí být vždy pravdivá, správná a objektivně prokazatelná a vždy musí být v souladu s právními a etickými normami. Je pravidlem, že komunikační materiály musí zohledňovat kulturní aspekty a souvislosti cílového trhu. Kromě toho neporušujeme práva jiných lidí a konkurentů a zejména dbáme na to, abychom nebyli v rozporu s žádnými ochrannými známkami nebo autorskými právy.

Usilujeme o politický dialog – politické zastoupení zájmů

Jsme přesvědčeni o důležitosti aktivního dialogu s politiky a zástupci z oblasti hospodářství, vědy a výzkumu a občanské společnosti. Zastupujeme své zájmy a přispíváme svou odborností v pečlivě vybraných pracovních skupinách, ministerských výborech, diplomatických zastoupeních, vládních a finančních institucích, asociacích a nevládních organizacích, přičemž dbáme na to, abychom byli vždy transparentní a neutrální. Místo financování politických organizací nebo volebních kampaní vedeme dialog.

Obchodní partneři ve společnosti Dräger

Naše odpovědnost jako obchodních partnerů

Pro naše obchodní partnery znamená výběr společnosti Dräger výběr, na který se mohou spolehnout. Technika pro život je více než jen hlavní filozofií. Je symbolem větší odpovědnosti, kterou na sebe den za dnem bereme. Tuto důvěru, nejen v naše produkty, ale také v naše obchodní chování, nelze považovat za samozřejmost. Musíme si ji i nadále získávat a udržovat – poctivým, férovým, transparentním a udržitelným jednáním.

Naše kroky nejsou založeny jen na platných právních předpisech, ale jsou také v souladu s našimi interními požadavky, které odráží standardy, které si sami sobě stanovujeme, a naše firemní hodnoty.

Pojďme se podívat na následující zásady, které jsou výsledkem naší odpovědnosti jako obchodního partnera:

Nezískáváme nespravedlivé výhody – zacházení s benefity jako jsou dary, pozvání a další výhody

Dárky, přiměřená pohostinnost a pozvání na relevantní události jsou v podnikání normální a nemusí nutně vést ke korupci. Nicméně naše příručky jasně definují pravidla k zabránění i zdánlivého nepatřičného vlivu. To je také standard, který jsme si sami stanovili. Transparentnost je absolutně nezbytná, společně s aspekty jako vhodnost, frekvence a načasování. Tato pravidla zajišťují, že nebudeme dělat problémy lidem, s kterými obchodujeme, ani je nebudeme dostávat do nepříjemných situací. Zvláštní pozornost musíme věnovat státním úředníkům, kteří jsou odpovědní za zachování cenné poctivosti veřejného sektoru, a vztahují se na ně ještě přísnější pravidla. Zároveň reagujeme lhostejně na výzvy k preferenčnímu zacházení a nenecháváme se vydírat.

Oddělujeme soukromé a pracovní zájmy – řešení konfliktů zájmů

Naše soukromé zájmy nás provázejí neustále. Každému konfliktu zájmů se nemůžeme vyhnout, ale můžeme se s nimi správně vypořádat.

Respektujeme soukromý život našich zaměstnanců. Nicméně situace, kde soukromé zájmy převažují nad zájmy společnosti, mohou poškodit společnost Dräger i naše zaměstnance. Proto očekáváme, že každý zaměstnanec zaujme k potenciálnímu střetu zájmů proaktivní a transparentní přístup. Pouze tak lze takové situace v zájmu společnosti Dräger řešit.

Podnikáme čestně – předcházení korupci

Ke korupci ve společnosti Dräger nebo u třetích stran máme nulovou toleranci. Jednáme transparentně a dbáme na to, aby byla korupce zastavena hned v počátku, jakmile se objeví první náznaky.

S naší Technikou pro život chráníme lidi a společnost jako takovou. Z korupce má užitek jen několik vyvolených, kteří myslí jen na sebe.

Věříme našim schopnostem a kvalitě, i konkurenceschopnosti našich produktů a služeb. Korupce vede k nesprávnému rozhodování, závislosti a ztrátě kontroly.

Myslíme udržitelným způsobem a napříč generacemi. Korupce nás poškozuje v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Narušuje důvěru našich obchodních partnerů a poškozuje naši pověst.

Věříme ve výkonnost – volná a spravedlivá hospodářská soutěž

Věříme našim produktům a službám a naší inovační schopnosti, a proto podnikáme na základě talentu, úsilí a úspěchu v rámci volného a spravedlivého konkurenčního prostředí. Také těžíme z výhod, které konkurence poskytuje, proto při veškerém kontaktu s potenciálními konkurenty postupujeme opatrně – ať už se jedná o přímý kontakt nebo prostřednictvím třetích stran. Pečlivě a uvážlivě využíváme naši silnou pozici na trhu a poskytujeme naší prodejní struktuře nezbytný manévrovací prostor.

Konkurence podporuje inovace a v konečném důsledku přináší prospěch těm, kteří vyžadují inovativní Techniku pro život.

Naše obchodní partnery si pečlivě vybíráme – spolupráce s našimi obchodními partnery

Způsob, jakým s našimi obchodními partnery obchodujeme, je pro společnost Dräger symbolický. Vážíme si toho, že naši partneři dodržují stejné standardy jako my. Dbáme na zachování naší dobré pověsti a stejně tak je důležitá poctivost našich obchodních partnerů. Stabilní a produktivní vztahy, ať už v prodeji nebo nákupu, jsou pro náš úspěch zásadní.

Naše obchodní vztahy jsou založeny na objektivních rozhodnutích. Kritéria jako cena, kvalita, spolehlivost, finanční stabilita, schopnost inovace a udržitelnost je to, na čem nám záleží. Patří sem dodržování zákonných a etických obchodních zásad. Abychom pro společnost Dräger dosáhli nejlepšího poměru cena/výkon, využíváme hospodářské soutěže a našich vyjednávacích schopností. Kromě toho dbáme na to, aby zboží poskytované našimi obchodními partnery splňovalo všechny platné požadavky týkající se materiálů a jejich původu, jako například problematické minerály.

Nenecháváme se ovlivňovat finančními nebo osobními zájmy jednotlivců. Výběru obchodních partnerů věnujeme maximální péči a dbáme na to, aby byly dohody jasně definovány a uzavřeny písemně. Tento přístup nám umožňuje bojovat proti riziku využití poradců nebo makléřů ke skrytí korupčních plateb nebo vytvoření dojmu „gentlemanské dohody“.

Plníme všechny naše povinnosti při obchodování se zbožím a placení poplatků – clo, vývozní kontroly, daně

Zboží prodáváme nebo vyvážíme, pouze pokud nám to vývozní zákony umožňují. Tento požadavek je zaručen pečlivou definicí interních procesů. Pečlivě sledujeme globální vývoj, a jaké jsou na něj politické reakce. Zaměřujeme se zde na podporu našeho podnikání ve prospěch našich zákazníků.

Plníme všechny zákonné požadavky týkající se mezinárodního obchodu a našich povinností ohledně zboží a daní. Platíme všechna nezbytná dovozní cla a plně dodržujeme všechny zákazy a omezení dovozu a vývozu. Tyto povinnosti jsou pravidelně přezkoumávány.

Jakožto mezinárodní společnost dodržujeme daňové předpisy všech zemí, ve kterých působíme. To zajišťuje, že v těchto zemích přispíváme k financování infrastruktury a vládních výdajů.

Bráníme praní špinavých peněz – prevence praní špinavých peněz

Dbáme na to, abychom zabránili přijímání nebo provádění plateb za účelem praní peněz z kriminální činnosti. Identifikujeme podezřelé transakce a posuzujeme jejich legalitu. V případě potřeby provádění těchto plateb zastavíme a nahlásíme je úřadům.

Zveřejňujeme spolehlivé údaje – účetní a finanční zprávy

Zaznamenáváme všechny obchodní transakce správně, v plném rozsahu a v souladu s příslušnými zákony, požadavky a standardy. Průběžné zprávy se připravují v souladu s příslušnými národními a mezinárodními účetními zásadami. Rychlé zveřejnění přesných finančních informací posiluje důvěru, kterou do společnosti Dräger vkládají investoři, obchodní partneři a finanční trhy.

Kapitálovým trhům a široké veřejnosti včas poskytujeme přesné informace. To platí pro pravidelné podávání zpráv jako součást naší výroční zprávy, roční účetní závěrku a čtvrtletní výkazy i ad hoc oznámení.

S možnými interními informacemi zacházíme odpovědně – obchodování s interními informacemi

Obchodování s důvěrnými interními informacemi je protizákonné, stejně jako zveřejňování interních informací. Potenciální interní informace týkající se společnosti Dräger a jejích finančních nástrojů používáme pouze interně a pro účely podnikání společnosti v nezbytně nutném rozsahu. Tyto informace nepředáváme dál ani interně, ani externě – a to platí i pro rodinné příslušníky. A nejen to, na základě interních informací také nedáváme žádná doporučení.

Interní informace zveřejňujeme ihned a správně ve formě ad hoc oznámení. To vytváří rovné podmínky pro všechny, což pomáhá zajistit správné nastavení cen na kapitálovém trhu, brání zneužívání trhu a posiluje důvěru ze strany investorů a smluvních partnerů ve společnost Dräger.

Jakmile jsou tyto informace zveřejněny, můžeme o nich mluvit otevřeně.

Odpovědnost na pracovišti

Naše odpovědnost na pracovišti

Všichni neseme na pracovišti velkou odpovědnost. Odpovídáme nejen za naše vlastní zdraví a bezpečnost, ale také za zdraví a bezpečnost našich kolegů. Údaje týkající se zaměstnanců a zákazníků, odbornost společnosti Dräger a naše IT systémy také vyžadují zvláštní ochranu. Následující části popisují, jak můžeme zajistit, že jsou společnost Dräger a její zaměstnanci dobře chráněni.

Chráníme životy – bezpečnost a zdraví při práci

Zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců je něco, na čem nám opravdu záleží. Věříme, že všem pracovním úrazům jde zabránit. U nás ve společnosti Dräger se zavazujeme strukturovat naše pracoviště tak, aby nabízela bezpečné a zdravé pracovní podmínky. To však samo o sobě nestačí: jediným způsobem, jak můžeme všichni přispět k bezpečnému prostředí, je, že zůstaneme bdělí a půjdeme příkladem. Snažíme se vytvořit povědomí o tomto způsobu myšlení u každého z našich zaměstnanců a ve spolupráci s nimi pracovat na zlepšení. Zavazujeme se k ochraně zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců nad rámec opatření zákona a nabízíme preventivní opatření k podpoře zdravého životního stylu.

Chráníme údaje a informace – ochrana údajů a bezpečnost informací

Dräger stojí za integritou a spolehlivostí svých produktů a zaměstnanců. Všichni jsme odpovědní za zajištění adekvátní úrovně ochrany údajů a bezpečnosti informací. Důvěrnost, integrita a dostupnost jsou v popředí našich činností a jsou klíčem k našemu obchodnímu úspěchu.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými zákony. Zavádíme vhodnou ochranu údajů a informací odpovídající jejich kritičnosti. Úřední a regulační údaje udržujeme v tajnosti a zavádíme speciální opatření na jejich ochranu před sabotáží z hlediska všech činností, které jsou relevantní pro národní bezpečnost.

Staráme se o naše IT systémy a data – kybernetická bezpečnost

Život bez informačních technologií (IT) je ve společnosti Dräger nemyslitelný. IT používáme uváženě, abychom snížili riziko, které může představovat narušení zpracování dat škodlivými programy (viry), ztrátu dat následkem programových chyb nebo zneužití dat třetími stranami.

Víme, že musíme chránit naše údaje a IT systémy před neoprávněným přístupem, ztrátou dat a manipulací. Nejen to, jsme si také vědomi toho, že nezašifrovaný přenos dat a klikání na neznámé odkazy rozhodně není způsob, jak bezpečnost našich IT zdrojů ochránit.

Jako zaměstnanci společnosti Dräger jsme obeznámeni s příslušnými rámci bezpečnosti IT a těchto pravidel a předpisů se držíme.

Chráníme naše zdroje – ochrana majetku společnosti

Majetek společnosti jako nástroje, stroje, vozidla a duševní vlastnictví patří společnosti Dräger. Tento majetek nám byl svěřen za účelem naší každodenní práce. Zacházíme s nimi jako s cennými zdroji, které při plnění našich úkolů a povinností pro Dräger používáme opatrně a šetrně. Chtěli bychom maximalizovat využití těchto prostředků a eliminovat ztráty, plýtvání nebo zbytečné opotřebení. Ověřujeme, zda potřebujeme zabezpečit myšlenky a výsledky naší práce jako duševní vlastnictví a v nezbytném rozsahu zachováváme důvěrnost. Je důležité, abychom chránili majetek společnosti před neoprávněným použitím, včetně soukromého použití.

Pomáháme při objasnění – spolupráce na vyšetřování

Pokud bude společnost Dräger někdy předmětem úředního vyšetřování, postavíme se k tomu odpovědně a budeme se snažit vytvořit dialog o spolupráci. Každý z nás něčím přispěje.

Při interních vyšetřováních a auditech je zásadní identifikovat potenciální slabá místa, abychom mohli lépe postupovat dopředu.

Snažíme se poučit ze svých chyb a udržet finanční škody a poškození dobré pověsti na absolutním minimu. Z toho vyplývá, že každý z nás plně spolupracuje s kolegy provádějícími interní vyšetřování nebo audity.

Pracujeme společně na stejné úrovni – spolurozhodování

Dalším klíčovým aspektem firemní kultury společnosti Dräger je spolupráce v dobré víře se zástupci zaměstnanců. Pokládáme základy pro efektivní spolupráci udržováním otevřeného a trvalého dialogu založeného na vzájemném respektu a uznání alternativních stanovisek. Tento přístup je jediným způsobem, jak najít řešení náročných situací, která poslouží zájmům společnosti, přičemž berou náležitý ohled na potřeby našich zaměstnanců.

Pomoc a kontakt

Pomoc a kontakt

Udělat správnou věc se někdy snadněji řekne, než udělá. Pokud jsme v situaci, kdy si nejsme zcela jisti, co udělat, požádáme někoho o radu nebo o pomoc. V těchto situacích nejsme nikdy sami. Ve společnosti Dräger existuje mnoho způsobu, které nám mohou pomoci dojít ke správnému rozhodnutí.

Naši nadřízení jsou vždy naším prvním kontaktním bodem, pokud máme nějaké otázky nebo si ohledně něčeho nejsme jistí. Kromě toho se vždy můžeme obrátit na interní oddělení jako HR, zástupce zaměstnanců nebo příslušné specializované oddělení.

Dále může každý v naprosté důvěře kontaktovat Corporate Compliance Office, osobu pověřenou Compliance ve vaší společnosti (Compliance Officer) nebo centrální asistenční linku pro Compliance na compliance@draeger.com. Pokud chcete nahlásit protiprávní jednání v rámci firmy a být při tom chráněn, využijte možnost ochrany oznamovatele tzv. whistleblowing. Více informací zde:

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Ozvěte se! Zajímá nás to! Netolerujeme odplatu

Pokládáním otázek a jasnou a otevřenou komunikací o slabinách nebo potenciálních problémech pomáháme společnosti Dräger i nám samotným. Proto je zásadní, aby si každý vzal za své naší kulturu „ozvat se“. Náš ohlašovací systém zahrnuje také kanál Dräger Integrity Channel, který můžeme použít, pokud by se přímý kontakt nezdál vhodný. Funguje 24 h denně a je možné ho použít i anonymně.

Máme politiku nulové tolerance vůči diskriminaci zaměstnanců, kteří v dobré víře nahlásí potenciální pochybení, poskytnou informace nebo pomohou při interním vyšetřování. Chráníme zájmy všech, kteří poskytnou oznámení nebo tip.

Více informací

Související stránky

Udržitelnost

Udržitelnost

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Naše historie

Kontaktujte společnost Dräger

Obálka

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Německo

+49 451 882 0

Jsme tu pro vás 24 h denně.