Naše chápání udržitelnosti

Udržitelnost a neustálý vývoj jsou důležitou součástí DNA naší společnosti a firemní historie. Naše hlavní filozofie „Technika pro život“ znamená nést odpovědnost. Naše produkty v mnoha ohledech pozitivně přispívají lidem a prostředí. Při vývoji našich systémů a procesů dbáme na to, abychom zachovali zdroje a zabránili potenciálním rizikům vyplývajícím z našich obchodních aktivit. Ve společnosti Dräger považujeme udržitelnost za zásadní pro náš hospodářský úspěch. Pokud chceme přežít, musíme jednat odpovědně ve všech našich mezinárodních lokalitách a v celém našem dodavatelském řetězci. Jsme přesvědčeni, že dodržování právních a regulačních požadavků a volné a spravedlivé hospodářské soutěže, musí být základem pro celé podnikání – a že musíme bojovat proti korupci a chránit lidská práva.

Ústřední body pro udržitelné jednání

Cílem veškeré naší práce je úspěšná dlouhodobá existence naší společnosti. Toho lze dosáhnout udržitelným jednáním a udržitelným hospodářským úspěchem, s neustále spokojenými zákazníky, dodavateli, investory a sousedy v komunitách a zemích, ve kterých žijeme. Na základě toho jsme určili čtyři ústřední body pro udržitelné jednání. Stanovili jsme jak strategické, tak specifické cíle, které chceme v nadcházejících letech dále rozvíjet. Důraz jsme kladli nejen na zlepšení v rámci společnosti, ale také na naši schopnost měřitelně přispívat k aktuálním sociálním výzvám:

1. Zlepšujeme zdravotní péči pro lidi na celém světě

Scéna z intenzivní péče

Počet i průměrný věk pacientů na jednotkách intenzivní péče bude v následujících desetiletích stoupat, což přinese další výzvy pro intenzivní péči v nemocnicích. Stanovili jsme si cíl snížit fyzickou a psychickou zátěž lékařů a ošetřujícího personálu na jednotkách intenzivní péče automatizací rutinních pracovních a léčebných postupů a poskytnutím podpory při rozhodování o zdravotním stavu. Dosahujeme toho pomocí řešení založených na síťovém propojení a inteligentní interakci zdravotnické techniky v intenzivní péči.

Cíl: Do roku 2030 mají být všechny zdravotnické prostředky v našem portfoliu vybaveny síťovým rozhraním pro nový standard interoperability ISO/IEEE 11073 SDC.

Zároveň je ve společnosti Dräger přibližně 15 000 zaměstnanců, jejichž zdraví a pohoda nám nejsou lhostejné. Definovali jsme další cíle, kterých je třeba dosáhnout vhodnými opatřeními v roce 2021. Hlavním cílem je podpora a udržení zdraví našich zaměstnanců a zajištění zdravých pracovních podmínek a způsobů organizace.

Cíl: Snižujeme nemocnost našich zaměstnanců v Německu, přičemž trvalý cíl je 1 procento pod referenční hodnotou asociace zaměstnavatelů Nordmetall.

2. Usilujeme o budoucnost, ve které je každému zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Budoucnost

Naše produkty a služby chrání každý den stovky tisíc lidí v práci. Díky Smart Safety – propojení našich detektorů plynů a ochranných dýchacích prostředků a z nich odvozené analýzy dat – umožníme našim zákazníkům dříve detekovat nebezpečné situace a efektivněji je řídit. To je přesně důvod, proč již dnes nepřetržitě pracujeme na síťových řešeních zítřka.

Cíl: Cílem je, aby 80 procent portfolia našich detektorů plynů a ochranných dýchacích prostředků nabízelo do roku 2025 přidanou hodnotu založenou na smart datech.

Na zdraví a bezpečnosti všech našich zaměstnanců nám velmi záleží. Věříme, že všem pracovním úrazům jde zabránit. Neustále rozšiřujeme naši kulturu bezpečnosti, abychom dosáhli našeho Vize nula – světa bez pracovních úrazů.

Cíl: Chceme snížit míru pracovních úrazů s pracovní neschopností ve skupině Dräger z 5,6 v roce 2019 na 4,0 v roce 2025.

3. Nejen, že chráníme prostředí, ale pomáháme ho také chránit našim zákazníkům.

Životní prostředí

S našimi produkty a službami bezpečnostní techniky pomáháme předcházet emisím znečisťujících látek a škodlivým událostem. Do budoucna se také chceme stát kompetentním partnerem, co se týče ochrany klimatu. Abychom toho mohli dosáhnout, budeme rozšiřovat naše portfolio například o produkty a služby na měření emisí metanu, které jsou pro klima velmi škodlivé. Do budoucna také vidíme další oblasti podnikání v budoucí vodíkové ekonomice.

Existují také páky pro práci v nemocnicích šetrným způsobem k životnímu prostředí. Chceme pomoct našim zákazníkům v zavádění strategie Green Hospital®. Pro to vyvíjíme produkty a digitální řešení, které budou například minimalizovat emise anestetických plynů poškozujících klima. Pracujeme také na budování partnerství, která nám pomohou posunout tento strategický cíl vpřed. Ochrana klimatu je na špici seznamu interních strategických cílů skupiny v oblasti environmentálního managementu. Dräger se ujímá úkolu dlouhodobé dekarbonizace v souladu s cíli ochrany klimatu Spojených národů s následujícím cílem:

Cíl: Snížení emisí CO2 o 33 procent do roku 2025 ve srovnání s výchozím rokem 2015. Tohoto cíle je třeba dosáhnout bez zakoupení certifikátů.

4. Pečlivě si vybíráme své dodavatele a spolupracujeme s nimi na realizaci naší vize v celém dodavatelském řetězci.

Dodavatelé

Pracujeme s více než 2 500 dodavateli a pečlivě je vybíráme tak, aby byli cenným příspěvkem k udržitelnému podnikání. Při tom klademe velký důraz na vysoké standardy kvality, co se týče Techniky pro život. Do budoucna bude výběr nových dodavatelů a zadávání nových objednávek probíhat pod větší kontrolou různých kritérií udržitelnosti.

Cíl: Počínaje rokem 2022 budeme všechny nové dodavatele před schválením posuzovat na základě posouzení udržitelnosti.

Náš dodavatelský řetězec hraje ve výrobním procesu významnou roli. Proto dbáme na to, aby naši dodavatelé kritéria udržitelnosti také zohledňovali.

Cíl: Naším cílem pro rok 2022 je zvýšit míru pokrytí přímého nákupu materiálu pomocí kodexu chování dodavatele ze 81 procent na 83 procent.

Externí uznání našich výsledků v oblasti udržitelnosti

SpolečnostSpolečnost Dräger je kontrolována renomovanými ratingovými agenturami. Například v hodnocení udržitelnosti podniků agentury ISS ESG jsme držiteli označení „Prime“. Naše hodnocení nám zajišťuje nejvyšší pozici v oboru „Zdravotnické vybavení a potřeby“. V roce 2023 získala společnost Dräger hodnocení A v ratingu MSCI ESG. Hodnocení je založeno na stupnici od AAA (vedoucí) po CCC (zaostávající) v závislosti na ohrožení riziky ESG specifickými pro dané odvětví a schopnosti tato rizika řídit ve srovnání s ostatními. MSCI ESG Research nabízí hodnocení pro globální veřejné a několik soukromých společností. V roce 2023 nás institut EcoVadis v hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR) zařadil mezi 1 % nejlepších v oboru se statutem „Gold“, který nás uznává jako udržitelného dodavatele.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
sustainability-report.jpg

Zpráva o udržitelnosti 2022

Zpráva o udržitelnosti ke stažení

Zpráva o udržitelnosti 2021

Zpráva o udržitelnosti 2021

Zpráva o udržitelnosti ke stažení

Zpráva o udržitelnosti společnosti Dräger 2020

Zpráva o udržitelnosti 2020

Zpráva o udržitelnosti ke stažení

Zpráva o udržitelnosti 2019

Zpráva o udržitelnosti 2019

Zpráva o udržitelnosti ke stažení

Zpráva o udržitelnosti 2018

Zpráva o udržitelnosti 2018

Zpráva o udržitelnosti ke stažení

Zpráva o udržitelnosti 2017

Zpráva o udržitelnosti 2017

Zpráva o udržitelnosti ke stažení

Certifikáty

Zakládáme si na vynikající kvalitě výrobků a ochraně životního prostředí. Prostřednictvím systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí tak zajišťujeme průběžné zdokonalování svých procesů. Naši úspěšnost dokumentují tyto certifikáty:

Argentina

Austrálie

Belgie

Brazílie

Bulharsko

Čína

Dánsko

Německo

Finsko

Francie

Řecko

Indonésie

Itálie

Japonsko

Kanada

Kolumbie

Chorvatsko

Malajsie

Mexiko

Nizozemsko

Nový Zéland

Norsko

Rakousko

Filipíny

Polsko

Portugalsko

Slovinsko

Rumunsko

Saúdská Arábie

Švýcarsko

Švédsko

Srbsko

Singapur

Slovensko

Španělsko

Jihoafrická republika

Thajsko

Česká republika

Turecko

Maďarsko

Spojené státy americké

Spojené království

Vietnam

Další témata

draeger-corporate-company-profile-3-2

Profil společnosti

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Naše historie

Kontaktujte společnost Dräger

Obálka

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Německo

+49 451 882 0

Jsme tu pro vás 24 h denně.