Monitorování dýchání pomocí PulmoVista 500 - Monitorování dýchání pomocí PulmoVista 500

Monitorování dýchání pomocí PulmoVista 500

Kontaktujte nás

PulmoVista 500, systém elektrické impedanční tomografie (EIT) od společnosti Dräger, vizualizuje plicní funkce přímo u lůžka pacienta a poskytuje kontinuální, regionální informace o distribuci ventilace v plicích. Tím se pro vás jakožto specialistu na intenzivní péči otevírá možnost zcela nové ventilační strategie. Pomocí pulmonálního monitoru EIT můžete individuálně upravit parametry ventilace a terapeutická opatření tak, aby odpovídaly potřebám pacienta a výsledkem byla ventilace s vyšší ochranou plic. Systém PulmoVista 500 jako takový může přispívat k významnému snížení poranění plic souvisejícího s ventilátorem.

Základní informace o přístroji PulmoVista 500

Jak získat živé hlášení z plic

Jak lze vidět příznaky VILI v reálném čase a možná se vyhnout ARDS? Zhlédněte video a pozorujte, jak může PulmoVista 500 napomoci při vyhledávání správné respirační terapie pro vašeho pacienta.

Potřebné informace o monitorování plic se dozvíte za 150 vteřin.

Respirační monitoring u lůžka: PulmoVista 500

PulmoVista - stručný popis

Zde si stáhněte souhrn

Constantin JM et al., 2019


„Personalizace mechanické ventilace nesnížila úmrtnost u pacientů s ARDS možná proto, že 21 % pacientů je chybně klasifikováno. Ventilátorová strategie nastavená chybně vzhledem k morfologii plic značně zvyšuje mortalitu.“ ¹

Bellani G, Teggia-Droghi M, 2020


„K detekci kyvadlových vzdušných jevů a některých asynchronií jsou potřeba pokročilé monitorovací přístroje, např. elektrická impedanční tomografie, jícnová manometrie a elektrická aktivita bránice“ ²

Bellani G et al., 2016


„Otočení pacientů do polohy na břiše významně snížilo nadměrnou alveolární distenzi a kolaps a zvýšilo využitelný objem plic“ ³

PulmoVista 500 vás podpoří v řadě klinických aplikací souvisejících s ventilační terapií. Díky informacím o regionálním rozložení ventilace v plicích v reálném čase získáte spolehlivý a vždy aktuální podklad k rozhodování o terapii. Namísto vyvozování závěrů z globálních informací můžete nyní pomocí monitorování EIT okamžitě a průběžně vyhodnocovat, zda terapeutický zásah vede k požadovanému účinku, a následně podle toho individuálně upravovat opatření. PulmoVista 500 tak slouží jako cenný pomocník při rozhodování v jakékoli fázi respirační terapie, např.:

Podpora při intubaci

PulmoVista 500 vám pomůže rozpoznat a opravit nesprávné umístění kanyly při endotracheální intubaci. Na monitoru je zřetelně vidět, že je ventilována pouze jedna strana plic, protože kanyla je zavedena příliš hluboko.

Identifikace potenciálu recruitment manévru

PulmoVista 500 umožňuje snáze než kdy dříve posoudit, zda a do jaké míry pacient reaguje na recruitment manévr. Srovnání snímků EIT před recruitment manévrem a během něj by například mohlo ukázat, že dorzální oblasti, které byly dříve z velké části uzavřené, byly následně úspěšně otevřeny. Tuto interpretaci podporují nádechové snímky stejně jako diferenciální.

Titrace PEEP: Zabránění kolapsu

Zásadní důležitost při ochraně plic má nastavení pozitivního end-exspiračního přetlaku (PEEP). Je-li tlak příliš nízký, může plíce zkolabovat. Nadměrný tlak může způsobit nadměrnou alveolární distenzi. PulmoVista 500 vám pomůže určit optimální úroveň PEEP pro každého pacienta.

Titrace PEEP: Přílišná distenze

Zvýšení PEEP může vést ke snížení ventilace v nezávislé ventrální oblasti plic, což bude patrné na diferenciálním snímku. To naznačuje možnou nadměrnou alveolární distenzi způsobenou nadměrnou úrovní PEEP, jak je patrné z nádechového snímku. Výsledkem je snížení regionální kompliance.

Polohování pacienta

PulmoVista 500 je také důležitým nástrojem k posouzení vlivu polohy pacienta na ventilaci. Pokud pacient dobře reaguje například na polohu na břiše, zobrazí snímky EIT zřetelné zvětšení ventilovaných oblastí plic. Získané informace vám pomohou rozhodnout, zda bylo repozicí pacienta dosaženo požadovaného účinku a zda by se tedy mělo takto pokračovat.

Bronchoskopie a odsávání plic

Během bronchoskopie poskytuje „pohled do plic“ důležité informace. To vám umožní okamžitě rozpoznat, zda jsou oblasti plic rekrutovány odstraňováním hlenu. Kromě toho přístroj umožňuje lépe vyhodnotit derecruitment způsobený odsáváním plic a průběžně monitorovat proces obnovy objemu plic.

Možné snížení počtu rentgenových snímků a CT vyšetření

V závislosti na nemocničním protokolu se v různých fázích léčby pořizují CT a/nebo rentgenové snímky hrudníku. Pokud to stav pacienta umožňuje, je možné k pravidelné kontrole pokroku místo toho použít funkční zobrazování EIT. To by mohlo vést ke snížení počtu rentgenových snímků a CT vyšetření, čímž by byl pacient vystaven menšímu množství záření. Navíc to může zabránit převozům pacientů v kritickém stavu na jednotku intenzivní péče nebo snížit počet převozů.

Více informací o tom, jak začít používat přístroj PulmoVista 500 a o možnostech jeho klinického využití najdete v naší stručné příručce.

Elektrická impedanční tomografie (EIT)

Elektrická impedanční tomografie (EIT)

Manipulace s přístrojem, tipy a příklady použití

Stáhnout

Ventilace - hlavní zobrazení a zobrazení na celou obrazovku

PulmoVista 500 využívá technologii EIT a umožňuje dynamické, regionální a neinvazivní monitorování plic přímo u lůžka pacienta. V průřezové projekci je zobrazeno rozložení dechových objemů v hrudníku v reálném čase. Na tomto obrázku jsou znázorněny ventilované a neventilované oblasti plic a jejich změny v čase. 

K měření plicní impedance je potřeba pacientské rozhraní. Skládá se z elastického silikonového pásu se šestnácti integrovanými elektrodami umístěnými kolem hrudníku pacienta. Opakovaně použitelné pásy jsou k dispozici v devíti velikostech pro dospělé a dětské pacienty.

PulmoVista 500 poskytuje až padesát snímků za sekundu, které zobrazují dýchání jako v animovaném filmu. Regionální rozložení ventilace je vysvětleno barevným značením: od černé (pro žádnou ventilaci) přes tmavě modrou (pro minimální ventilaci) až po bílou (pro maximální ventilaci).

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Zviditelněte ventilaci. Využívejte přínosy elektrické impedanční tomografie (EIT) pro sebe a své pacienty. Pomocí přístroje PulmoVista® 500 můžete vizualizovat distribuci ventilace v jednotlivých oblastech plic – neinvazivně, v reálném čase a přímo u lůžka.

Podrobnosti o produktu

„Diagnostické zobrazení“ přístroje PulmoVista 500

Jak to funguje

Podívejte se na video, které prezentuje základní údaje o přípravě, fungování a výsledcích analýzy manévru PEEP, kterou poskytuje diagnostické zobrazení.

Diagnostické zobrazení přístroje PulmoVista 500

Vyhodnocuje manévry PEEP během několika sekund

Diagnostický náhled je pohodlný nástroj u lůžka, který automaticky vyhodnocuje manévry PEEP stisknutím jediného tlačítka. Detekuje manévry PEEP v údajích o trendu a přímo zobrazuje a kvantifikuje ukazatele alveolárního kolapsu, alveolárního přetlaku a dýchání v rámci jednoho zobrazení.

Kromě analýzy manévru PEEP umožňuje analýza rekrutability posouzení plicní rekrutability před recruitment manévry a personifikovaná analýza umožňuje vyhodnocení veškerých dalších terapeutických zásahů.

Přístroj PulmoVista 500 udává ztrátu kompliance a regionální zpoždění ventilace

Ztráta kompliance a regionální zpoždění ventilace

Diagnostické zobrazení poskytuje nové parametry, které jsou vhodné k odhadu nadměrné alveolární distenze a kolapsu. Ztráta regionální kompliance směřující k vyšším úrovním PEEP „C ztráta HP“, oranžová označuje nadměrnou distenzi. V kontrastu s tím ztráta kompliance směřující k nižším úrovním PEEP „C ztráta LP“, bílá je typicky způsobena kolapsem plic.

Regionální zpoždění ventilace (RVD) je index, který signalizuje nehomogenní plnění plicního regionu během nádechu. Pixely s opožděným nádechem – v porovnání s průměrem – jsou označeny žlutou barvou. 

PulmoVista 500 umožňuje provádět analýzu regionálních zpoždění ventilace

Regionální zpoždění ventilace

diagnostickém zobrazení se klepnutím na respirační obraz otevře nové okno s mapou RVD, kde žluté zbarvení označuje zpožděné regiony a zelená barva označuje regiony, které se v porovnání s průměrem plní rychleji. RVD může označovat cyklické otevírání a uzavírání nebo regionálně se měnící časové konstanty.

Známky cyklického otevírání a uzavírání: 

 • Regiony se zpožděním jsou relativně malé
 • Regiony se zpožděním se nacházejí mezi dobře ventilovanými a neventilovanými oblastmi
 • Regionální vlna (žlutá) znázorňuje jak pozdní otevření, tak časné uzavření (E) vůči globální vlně (bílá)

Známky velkých časových konstant: 

 • Regiony se zpožděním jsou relativně velké
 • Regiony se zpožděním nejsou umístěny v dorzální části v sousedství kolapsu
 • Regionální nádech stejně jako výdech jsou zpožděny

Měření jícnového tlaku a transpulmonální monitorování

K nejlepší individuální ventilační strategii potřebujete mít přístup k úplnému klinickému obrazu, který se skládá z různých zdrojů informací.

Podívejte se na video a zjistěte, jak se můžete tomuto obrazu přiblížit pomocí modulu Dräger PressurePod a monitorování transpulmonálního tlaku.

Důležitou součástí na cestě k nejlepší individuální ventilační terapii je správný odhad elastance plic, a tím rozlišení mechaniky plic a hrudní stěny.

Na základě měření tlaku v dýchacích cestách a jícnu lze vypočítat transpulmonální tlak. V závislosti na spontánních dechových aktivitách vašich ventilovaných pacientů budete také schopni zlepšit hodnocení různých klinických problémů, např.:

Záhlaví zobrazení PTP

U pacientů bez spontánní dechové námahy:

 • dechové mechanické napětí
 • alveolární kolaps
 • celkové mechanické napětí, kterému je plicní tkáň vystavena

U spontánně dýchajících pacientů umožňuje průběh jícnového tlaku zjistit:

 • reverzní spouštění
 • asynchronie
 • dýchání
 • připravenost k extubaci

Přejete si dozvědět se více o publikacích pro tuto klinickou aplikaci?

Zde si můžete stáhnout náš seznam literatury o jícnovém a transpulmonálním tlaku:

Seznam literatury 2020: Jícnový a transpulmonální tlak (Pes/Ptp)

Seznam literatury 2020

Jícnový a transpulmonální tlak (Pes/Ptp)

Stáhnout

Monitorování transpulmonálního tlaku

Připojením modulu PressurePod k přístroji PulmoVista můžete měřit a zobrazovat:

 • tlak v dýchacích cestách (Paw),
 • jícnový tlak (Pes),
 • transpulmonální tlak (Ptp) - vypočtený jako rozdíl mezi Paw a Pes,
 • žaludeční tlak (Pga).

Odvozené parametry, jako např. transpulmonální driving pressure, můžete analyzovat za účelem posouzení mechaniky plic.

Zkušenosti a reference

Elektrická impedanční technologie (EIT) s přístrojem PulmoVista 500 se stala součástí každodenní klinické práce na mnoha předních jednotkách intenzivní péče po celém světě. Zjistěte, proč si uživatelé vybrali tuto inovativní technologii, a seznamte se s jejich zkušenostmi. Kdy byste měli používat přístroj PulmoVista 500? V jakých klinických případech je tento přístroj nejvýhodnější? Pro které pacienty, plicní onemocnění nebo komplikace je EIT vhodná? Má používání EIT skutečně nějaký význam? Níže najdete odpovědi na všechny tyto otázky od lidí, kteří s přístroji PulmoVista 500 pracují každý den.

Motivace při rozhodování pro přístroj PulmoVista 500

Zjistěte, proč si kanadští odborníci na ventilaci vybrali přístroj PulmoVista 500:

Práce s přístrojem PulmoVista 500 – St. Joseph's Healthcare

„Prostřednictvím přístroje PulmoVista 500 dostáváme přímé regionální informace. To nám pomáhá rozhodnout, jakým způsobem je třeba pacienta léčit, aby bylo dosaženo optimálních výsledků,“ říká respirační terapeut Thomas Piraino – dozvíte se více o jeho každodenní klinické práci s EIT:

Vzdělávání s přístrojem PulmoVista 500

Dostupnost informací o distribuci ventilace v reálném čase navíc nabízí velmi dobré možnosti školení a vzdělávání. Zjistěte, jak toho kanadský tým využívá:

Motivace při rozhodování pro přístroj PulmoVista 500

Čím je lepší monitorování ventilačního přístroje, tím je lepší výsledek pro pacienta. Podle profesora Sergia Pintaudiho je toto důvod rozhodnout se pro EIT – získejte více informací o motivaci při rozhodování:

Práce s přístrojem PulmoVista 500

Regionální monitorování plic pomocí přístroje PulmoVista 500 se stalo trvalou součástí léčebné strategie v nemocnici Garibaldi. Zjistěte, kdy a jak:

Bronchoskopie s přístrojem PulmoVista 500

Chcete vědět, jak může PulmoVista pomoci při bronchoskopii? Podívejte se na video z nemocnice Garibaldi v italské Katánii:

Celou zprávu o použití regionálního funkčního monitorování plic v nemocnici Garibaldi naleznete zde:

Zákaznické reference: PulmoVista® 500 v každodenní klinické rutinní práci

PulmoVista® 500 v každodenní klinické rutinní práci

Stáhnout

Serge J.H. Heines

Serge J.H. Heines

Praktický lékař pro ventilaci na jednotce intenzivní péče v
Maastricht University Medical Centre+

Serge Heines používá EIT v klinické praxi od roku 2013 a má s touto technologií a interpretací snímků, parametrů a analýz přímo u lůžka mnoho zkušeností. Více informací se dozvíte v následujícím krátkém rozhovoru:

Jaký byl váš hlavní důvod pro začlenění inovativní technologie, jako je EIT, do vaší každodenní práce?

Serge Heines: Naše jednotka intenzivní péče má celkem 27 lůžek a dalších šest na monitorovací stanici. Vzhledem k počtu lůžek není divu, že se na naší stanici často setkáváme s pacienty s těžkým plicním selháním. Nalezení správného nastavení ventilátoru pro každého pacienta je stále jednou z nejtěžších částí práce v této oblasti. Jsme přesvědčeni, že používání EIT může pomoci nalézt správné parametry, aby se zabránilo poranění plic (VALI). Pomocí EIT můžeme navíc zkrátit dobu trvání ventilace nebo zlepšit výsledky léčby.

Pro které pacienty používáte právě teď přístroj PulmoVista 500?

V minulosti jsme přístroj PulmoVista 500 používali především u pacientů se syndromem akutní respirační tísně (ARDS) nebo u jednostranných plicních problémů, jako je lobární pneumonie, a také u plicních kontuzí. Ale používali jsme jej i v případech, kdy jsme prostě nevěděli, co se v plicích děje. V poslední době jsme všichni začali používat EIT u pacientů s menšími komplikacemi nebo u pacientů v pooperační péči.

Jaké poznatky jste získali při používání EIT ve srovnání s předchozími monitorovacími přístroji a jak to ovlivnilo vaši terapeutickou strategii?

Nejdůležitější a nejzajímavější informací, kterou PulmoVista 500 poskytuje, je regionální rozložení ventilace v plicích, dech po dechu. Můžete také přímo sledovat účinky změn nastavení ventilátoru. Než jsme začali používat EIT, vycházeli jsme při ventilační terapii z globálních informací, které jsme získávali buď přímo z ventilátoru, nebo z analýzy arteriálních krevních plynů. Nyní můžeme skutečně zjistit, zda jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli, nebo zda nastavení ventilátoru mělo požadovaný účinek. Byly například případy, kdy jsme si mysleli, že jsme dosáhli recruitmentu, ale ve skutečnosti jsme se ani nedostali do konkrétní oblasti plic. Nebo se ukázalo, že PEEP je příliš vysoký nebo příliš nízký. Nyní však máme o těchto oblastech jasné informace.

Změnil přístroj PulmoVista 500 vaši ventilační terapii?

Kdykoli nyní měníme nastavení ventilátoru, necháváme se vést systémem EIT. Teprve čas samozřejmě ukáže, zda to povede k lepším výsledkům léčby, například k vyšší kvalitě péče, zkrácení doby léčby nebo nižší úmrtnosti.

Kdybyste měli kolegovi vysvětlit výhody této metody, jak byste ji popsali vlastními slovy?

PulmoVista 500 vizualizuje ventilaci a účinky nastavení ventilace na pacienta. Je to velmi užitečný nástroj nejen při volbě správného nastavení PEEP, ale také při prevenci nadměrné distenze plic. Kromě toho je PulmoVista 500 ideální při výuce u lůžka pacienta, kde pomáhá vysvětlit mechaniku ventilace a změny v plicích.

Toto jsou příklady referenčních klinik, které používají přístroj PulmoVista a EIT ve své klinické praxi již několik let:

St. Thomas‘ Hospital, Londýn

Velká Británie

Univerzitní nemocnice Maastricht

Nizozemsko

Garibaldi Hospital Catania, Sicílie

Itálie

A.O. Universitaria di Napoli, Seconda Università di Napoli, Neapol

Itálie

Hospital Universitario del Henares, Madrid

Španělsko

St. Josephs Healthcare, Hamilton (Ontario)

Kanada

Zhongda Hospital, Southeast University, Nanjing

Čína

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus, Bochum

Německo

Klinické poznatky

Četné vědecké studie a kazuistiky dokazují, že elektrická impedanční tomografie (EIT) výrazně přispívá k individuálnější a ochranné ventilaci pacientů v intenzivní péči. Tuto inovativní technologii s úspěchem používá stále více respiračních specialistů po celém světě a sdílejí své zkušenosti v rámci rostoucí komunity EIT.

Lepší výsledky s přístrojem PulmoVista

Dalla Corte F et al., 2020


„EIT umožňuje dynamické hodnocení fyziologických účinků polohování na lůžku a může podpořit včasné rozpoznání pacientů s ARDS, u nichž je pravděpodobnější, že budou mít z polohování na lůžku prospěch.“ ⁴

Liu K et al., 2019


„Hodnoty PEEP stanovené pomocí EIT účinně zlepšily okysličení a mechaniku plic.“ ⁵

Zhao Z et al., 2019


„... titrace PEEP pod vedením EIT může být spojena se zlepšením okysličení, kompliance, driving pressure a úspěšnosti odpojení.“ ⁶

Kotani T et al., 2016


PulmoVista 500 pomáhá snížit VILI. ⁷

Elektrická impedanční tomografie: Stane se zlatým standardem?

Elektrická impedanční tomografie: Stane se zlatým standardem?

Stáhnout

 1. Constantin JM et al.; Individuální mechanická ventilace přizpůsobená morfologii plic versus nízký pozitivní end-exspirační tlak u pacientů se syndromem akutní respirační tísně ve Francii (studie LIVE): multicentrická, jednoduše zaslepená, randomizovaná kontrolovaná studie; Lancet Respir Med. 2019 Oct;7(10):870-880.
 2. Bellani G., Teggia-Droghi M.; Hodnocení rizika VILI během spontánního dýchání a asistované mechanické ventilace. V: Vincent JL. (eds) Výroční aktualizace v intenzivní péči a urgentní medicíně 2020. Výroční aktualizace v intenzivní péči a urgentní medicíně. Springer, Cham
 3. Bellani et al., „Epidemiologie, vzorce péče a úmrtnost pacientů se syndromem akutní respirační tísně na jednotkách intenzivní péče v 50 zemích světa“, JAMA, vol. 315, Feb. 2016.
 4. Dalla Corte et al.; Dynamické hodnocení fyziologických účinků polohy na lůžku u pacientů se syndromem akutní respirační tísně pomocí elektrické impedanční tomografie; Minerva Anestesiol. 2020; 10.23736/S0375-9393.20.14130-0
 5. Liu et al.; PEEP řízený elektrickou impedanční tomografií během ventilace na jedné plíci u starších pacientů podstupujících torakoskopickou operaci; Ann Transl Med 2019;7(23):757
 6. Zhao et al.; Titrace pozitivního end-exspiračního přetlaku pomocí elektrické impedanční tomografie a křivky tlaku a objemu u těžkého syndromu akutní respirační tísně; Ann. Intensive Care (2019) 9:7
 7. Kotani et al., „Elektrická impedanční tomografie řízená polohováním na zádech u pacienta s akutním cor pulmonale spojeným se syndromem těžké akutní respirační tísně“, J. Anesth., vol. 30, Feb. 2016.

Vědecké publikace o EIT

Jaké jsou poslední novinky o elektrické impedanční tomografii z vědeckého výzkumu v publikacích a studiích? Neustále sledujeme četné vědecké zdroje a předkládáme vám nejnovější poznatky z výzkumu EIT.

Seznam literatury 2022
Seznam literatury o EIT 2022
Stáhnout
PDF 545 KB
Seznam literatury 2021
Seznam literatury o EIT 2021
Stáhnout
PDF 409 KB
Seznam literatury 2020
Seznam literatury o EIT 2020
Stáhnout
PDF 161 KB
Seznam literatury 2019
Seznam literatury o EIT 2021
Stáhnout
PDF 456 KB
Brožura o EIT
Brožura o EIT
Stáhnout
PDF 5.57 MB
Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Zviditelněte ventilaci. Využívejte přínosy elektrické impedanční tomografie (EIT) pro sebe a své pacienty. Pomocí přístroje PulmoVista® 500 můžete vizualizovat distribuci ventilace v jednotlivých oblastech plic – neinvazivně, v reálném čase a přímo u lůžka.

Podrobnosti o produktu

Ikona formuláře žádanky

Vyzkoušejte přístroj PulmoVista 500 právě teď

Rádi bychom Vám nabídli přístroj PulmoVista 500 na určité zkušební období, abyste si mohli sami z první ruky vyzkoušet klinické výhody EIT monitorování plic.

Vyzkoušejte přístroj PulmoVista 500 ještě dnes!

Chtěli byste vyzkoušet přístroj PulmoVista 500 ve svém nemocničním prostředí? Obraťte se na nás vyplněním formuláře níže:

Zdravotní sestra kontroluje plicní ventilátor pacienta na JIP

Plicní ventilátory a monitorování plic

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00