Informace o právních záležitostech

Verze 2020


Informace prezentované na webových stránkách Dräger jsou založeny na následujících podmínkách použití. Za určitých okolností mohou být doplněny či nahrazeny dodatečnými prohlášeními či podmínkami. Přihlášením na webové stránky Dräger nebo v případě, kdy individuální přihlášení není požadováno, přístupem na ně a jejich používáním souhlasíte s právními záležitostmi platnými v tu kterou dobu a přijímáte je.


Autorská a vlastnická práva
Webové stránky společnosti Dräger, jejich úprava, texty, obrázky, grafické prvky, databáze, animační soubory a soubory ke stažení jakéhokoliv druhu (dále jen „obsah Dräger“) a zpravodaje Dräger Newsletter jsou chráněny autorským právem. Obsah Dräger ani jeho části nesmí být kopírovány, měněny, stahovány nebo používány na žádných jiných internetových serverech. Společnost Dräger si vyhrazuje veškerá práva, zejména pak nároky vyplývající z autorského a vlastnického práva a práva hospodářské soutěže vzniklé na základě nezákonného využívání obsahu Dräger či jeho částí společně s registrovanými ochrannými známkami.


Obsah
Obsah Dräger je určen pouze k informačním účelům. Všechna oznámení, doporučení a ostatní obsah jsou výlučně určeny k informačním nebo reklamním účelům a nejsou žádným způsobem závazné. Popis výrobků není v žádném případě zamýšlen jako náhrada za pečlivé studium pokynů k obsluze. Všechny informace, zvláště pokyny k obsluze, jsou nezávazné. Vědomosti obsažené ve zprávách podléhají stálým změnám v rámci dalšího výzkumu a vývoje. Autoři vynaložili maximální péči, aby zajistili, že poskytnuté informace, zvláště ohledně použití a funkce, jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době zveřejnění. Žádným způsobem vás to nezbavuje povinnosti nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Společnost Dräger nepřebírá žádnou odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v obsahu Dräger, pokud společnost Dräger výslovně nezmínila svůj záměr za takový obsah ručit. Společnost Dräger si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit či aktualizovat informace uvedené v obsahu Dräger. To se rovněž vztahuje na zlepšení a/nebo změny popisu výrobku.


Obsah Dräger neobsahuje žádné záruky vlastností či ručení jakéhokoliv druhu.


Společnost Dräger odpovídá za obsah dodaný třetími stranami v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Pokud odkaz poskytuje přístup na webové stránky třetí strany, společnost Dräger upozorňuje na skutečnost, že nemáme naprosto žádný vliv na obsah či strukturu takových webových stránek udržovaných třetími stranami a neneseme za ně odpovědnost a ani si nenárokujeme jejich vlastnictví. To se týká rovněž dodržování zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran.


Bezpečnost a dosažitelnost
Odpovídáte za to, že vámi používané aplikace pro přístup k obsahu Dräger neobsahují viry. Při přístupu k obsahu Dräger a k jakýmkoliv odkazovaným webovým stránkám berete na vědomí rizika plynoucí z veřejného přístupu a přijímáte je společně s možností, že na obsah mohou mít vliv neoprávněné třetí strany. Společnost Dräger neodpovídá za žádné škody vzniklé realizací takových rizik při používání obsahu Dräger nebo jakýchkoliv odkazovaných webových stránek, pokud společnost Dräger není přímo odpovědná za takové riziko a jeho realizaci. Především není společnost Dräger odpovědná za přerušení či ztráty programů nebo jiných dat ve vašich IT systémech.


Společnost Dräger se snaží udržovat webové stránky Dräger ve stavu, který umožňuje trvalé používání a přístup. Společnost Dräger však nebude odpovídat za žádné takové omezené použití nebo přístup z jakéhokoliv důvodu nebo po jakoukoliv dobu. Společnost Dräger si zejména vyhrazuje právo vypnout webové stránky Dräger bez předchozího oznámení.


Rozhodné právo a různé

Na všechny právní aspekty související s použitím obsahu Dräger a vyplývající z jeho používání se bude vztahovat německé právo.

Firma Dräger nabízí svým koncovým zákazníkům dodání nebo vyzvednutí pouze na území Německa.

Otázky týkající se těchto informací o právních záležitostech zasílejte emailem na adresu info@drager.com. Rádi vám odpovíme na jakékoliv takové dotazy.