Dräger Atlan® A300/A300 XL

Nová platforma nabízí univerzálnost pro většinu prostorových podmínek. Vysoce přesný pístový ventilátor podporuje opatření pro ochrannou plicní ventilaci a komplexní sada parametrů napomáhá při rozhodování. Přístroj Atlan A300/XL lze síťově připojit, takže může bezpečně obousměrně komunikovat s dalšími síťovými zařízeními a sdílet data a informace, které mohou pomoci zvýšit efektivitu a snížit počet chyb při anestezii.

Ochranná plicní ventilace

Elektronicky řízená technologie elektricky poháněného pístového ventilátoru anesteziologického přístroje Atlan A300/XL pomáhá zavádět opatření pro ochrannou plicní ventilaci, která mohou být prospěšná pro perioperační funkci plic a mohou zlepšit výsledky.

 • Pohyb pístu synchronizovaný s výdechem pacienta snižuje exspirační rezistanci a může snížit námahu při dýchání.
 • Nastavená úroveň PEEP je udržována i v případě malých netěsností a při spontánním dýchání, aby se snížilo riziko vzniku atelektázy.
 • Vysoká citlivost triggeru dokáže detekovat i slabé spontánní dýchání pacientů.
 • Odpojení čerstvé směsi zajišťuje, že změny průtoku čerstvé směsi nemají žádný vliv na aplikovaný dechový objem, ventilační tlaky a přesnost podávaného VT i při velmi malých VT, např. do 5 mL.
 • Vlastnosti a funkce optimalizují aplikaci minimálního a nízkého průtoku, což může přispět ke zlepšení vlhkosti anestetických plynů, mukociliární clearanci, udržování tělesné teploty a snížení ztrát tekutin. Patří k nim:
  –⁠ integrované aktivní vyhřívání dýchacího systému pro zahřívání dýchacího plynu a snížení kondenzace,
  –⁠ optimalizovaná architektura dýchacího systému umožňující rychlé změny koncentrace čerstvé směsi a anestetika,
  –⁠ recirkulace vzorku plynu zabraňující ztrátám plynu.
 • Možnost recruitment manévrů plic* zahrnuje jednokrokové a vícekrokové metody recruitmentu, funkci Insp./Exsp. Hold a funkci připomínky k podpoře nasazení recruitment manévru.
 • Funkce AutoFlow umožňuje dodávat nastavený dechový objem při nejnižším požadovaném tlaku, čímž se zamezí vysokým hodnotám tlaku a neúmyslným vysokým dechovým objemům.
 • Vysoce přesný ventil APL s téměř lineárním nárůstem a poklesem tlaku.
* vyžaduje software 2.0 nebo vyšší

Podpora rozhodování

Abychom vám a vašemu personálu pomohli při informovaném rozhodování, lze náš anesteziologický přístroj Atlan A300/XL vybavit různými možnostmi rozšíření a kombinacemi s dalšími produkty Dräger.

 • Volitelné rozšíření Pokročilý monitoring plynů*:
  –⁠ ukazatel a trend účinnosti nastavení čerstvé směsi a spotřeby anestetika (ekonometr a průvodce nízkým průtokem (bez trendu)) pro podporu intuitivního a pohodlného podávání anestezie s minimálním a nízkým průtokem,
  –⁠ přístup k údajům o spotřebě plynu a kyslíku a o spotřebě anestetika pro analýzu postupů při nízkém a minimálním průtoku,
  –⁠ parametr MV x CO2 pro monitorování kvalitativního zobrazení eliminace CO2.
 • Volitelné rozšíření Pokročilý monitoring ventilace:
  –⁠ zobrazení plicní kompliance pacienta s trendem, P-V smyčky a smyčky V-průtoku pro zhodnocení kvality ventilace a odpovídající úpravu nastavení ventilace.
 • Sestavení relevantních ventilačních a hemodynamických údajů o pacientovi v jednom zobrazení pro vyhodnocení terapeutických účinků recruitment manévru plic**.
 • Pokyny pro optimalizované a na pacienta orientované podávání anestetik v kombinaci se systémem Dräger SmartPilot® View.***
* pouze s integrovaným modulem měření pacientského plynu
** pouze se systémem Dräger Infinity® Acute Care System (IACS) pro monitorování pacientů
*** software vyžaduje PC Medical Grade

Prevence a kontrola infekcí

Přerušení cesty šíření infekce a dodržování hygienických protokolů ve vaší nemocnici je pro dnešní klinické prostředí nezbytně důležité. Z tohoto důvodu jsme ve fázi vývoje navrhli anesteziologické přístroje Atlan s ohledem na předpisy pro prevenci infekcí, abychom podpořili hygienická opatření na operačním sále.

 • Rychlé rozebrání dýchacího systému pouze s několika součástmi bez nástrojů pro shodu s předpisy pro prevenci infekcí.
 • Hladké a zakulacené povrchy usnadňují čistění / dezinfekci otíráním.
 • Kabelové kanály a lišty snižují množství potenciálních zdrojů kontaminace.
 • Kompatibilita s originálním jednorázovým spotřebním materiálem Dräger napomáhá dodržování hygienických předpisů.
 • Generovaná zpráva* připomíná personálu nutnost výměny spotřebního materiálu založeného na technologii RFID (dýchací okruh Infinity ID, kondenzační nádobka WaterLock 2 Infinity ID, flow-senzor Infinity ID, absorbér CLIC Infinity ID) po překročení maximální doby jejich použití.
 • Splňuje požadavky normy ISO 17664.
* s volitelným rozšířením Infinity ID Accessories Support

Efektivita pracovních postupů:

Konstrukční architektura anesteziologických přístrojů Atlan A300/XL umožňuje flexibilně přizpůsobit kombinace na míru zákazníkům. Ergonomické a uživatelsky přívětivé pracoviště je vhodné pro téměř všechny velikosti operačních sálů.

 • Možnost škálování při uspořádání pracovních stanic řeší různé potřeby zákazníků a vyhovuje prostorovým podmínkám různých operačních sálů:
  –⁠ kompaktní i velké podvozky, stropní i nástěnné varianty podporují dobrý přístup k pacientovi, ergonomické pracovní prostředí a krátkou dobu mezi dalším využitím pracovišť přizpůsobených,
  –⁠ k dispozici s integrovaným modulem měření pacientského plynu i bez něj, čímž nabízí flexibilitu a zamezuje nadbytečným nákladům na analyzátory plynů.
 • Standardizace uživatelských rozhraní, principů ovládání, názvosloví a příslušenství Dräger u ostatních anesteziologických přístrojů a ventilátorů Dräger snižuje nároky na školení, optimalizuje řízení přístrojového parku a snižuje riziko chyb.
 • Graficky znázorněný přehledný kontrolní seznam úkonů před testem umožňuje snadnou a intuitivní přípravu přístroje na autotest.
 • Plně automatický autotest systému* (bez potřeby interakce s uživatelem) zvyšuje efektivitu provozu a šetří personálu čas, který může využít k jiným úkonům.
 • Funkce Auto On** umožňuje automatický test systému a zapnutí testovaného zařízení v definovaném čase, což napomáhá zkrácení doby nutné ke spuštění.
 • Export a import konfigurace přístroje přes USB šetří manuální úsilí a čas.**
 • Velká pracovní plocha, uzamykatelná zásuvka a dodatečné police (volitelné rozšíření) pro optimální pracovní podmínky a úložný prostor.
 • Osvětlení pracoviště zlepšuje čitelnost při minimálně invazivní chirurgii (MIS).
 • Lišty pro uložení kabelů omezují nepřehlednost kabelů a chybná připojení a snižují nároky na čištění.
 • Lepší manipulovatelnost díky kombinaci se stropními napájecími jednotkami umožňuje snadnější umístění přístroje na operačním sále.
 • Měření spotřeby anestetika a plynu pomáhá analyzovat potenciální úspory jejich spotřeby.
 • Generuje zprávu***, která připomíná personálu, že je třeba výměna příslušenství založeného na technologii RFID (dýchací okruh Infinity ID, kondenzační nádobka WaterLock 2 Infinity ID, flow-senzor Infinity ID, absorbér CLIC Infinity ID) po překročení maximální doby jejich použití.
 • Generuje zprávu***, když je nesprávně zapojen konektor dýchacího vaku nebo dýchací okruh ID Infinity založený na technologii RFID a když absorbér CLIC Infinity ID není pevně připojen, aby se tak předešlo možným selháním lidského faktoru.
 • Konstrukční flexibilita umožňuje různé polohy montáže hardwarových komponent, např. pacientských monitorů, infuzních pump, IT hardwaru, polic atd., a nabízí tak řešení pracovních stanic na míru.
* varianta s integrovaným monitorováním O2 vyžaduje týdenní kalibraci kapsle O2. Uživatel musí před autotestem projít kontrolní seznam před použitím.
** vyžaduje software 2.0 nebo vyšší
*** s volitelným rozšířením Infinity ID Accessories Support

Kybernetická bezpečnost

Anesteziologický přístroj Atlan A300/XL byl navržen s ohledem na bezpečnost, aby předcházel nebezpečným a škodlivým kybernetickým útokům.

Zavedli jsme opatření zohledňující rámec osvědčených bezpečnostních postupů NIST.

 • Identifikace: Pro posuzování rizik jsou k dispozici specializované dokumenty s informacemi týkajícími se bezpečnosti (např. Software Bill of Material, formulář MDS2, komplexní dokument o kybernetické bezpečnosti).
 • Ochrana:
  –⁠ Zabezpečené spouštění zajišťuje integritu softwaru na přístroji.
  –⁠ Ověřování a autorizace na základě rolí zabraňuje neoprávněnému přístupu ke kritickým nastavením a datům.
  –⁠ Zvýšení odolnosti operačního systému vynecháním všech nepotřebných softwarových komponent a deaktivací všech nepoužívaných portů minimalizuje prostor pro útoky.
 • Detekce: Události důležité z hlediska zabezpečení jsou detekovány, zaznamenávány do souboru bezpečnostního protokolu odolného proti neoprávněné manipulaci a správce IT je informován prostřednictvím služby SNMP Trap.
 • Odpověď: Funkce monitorování stavu systému pečlivě sleduje zatížení systému a reaguje v případě podezření na škodlivé události, tj. vypne síťové rozhraní, pokud je zatížení neobvykle vysoké.
 • Obnovení: Pokud je zjištěna bezpečnostní událost, systém se dokáže restartovat do posledního známého dobrého stavu. Servis společnosti Dräger dokáže rychle obnovit hardware a software, klinickou konfiguraci lze přenést z jiných přístrojů prostřednictvím USB disku.

Přístroj Atlan byl vyvinut podle našeho bezpečného životního cyklu vývoje, do kterého patří:

 • analýza hrozeb pro identifikaci ohrožení zabezpečení ve fázi vývoje,
 • automatická analýza kódů při vývoji softwaru,
 • nezávislé testování průniku třetí stranou k odhalení zbytkových ohrožení zabezpečení,
 • spouštění pouze podepsaného (důvěryhodného) kódu v přístroji,
 • vydávání záplat, pokud bylo zjištěno příslušné ohrožení zabezpečení,
 • nepřetržité sledování ohrožení zabezpečení po celou dobu životního cyklu výrobku.

Interoperabilita*

Anesteziologický přístroj Atlan A300/XL tvoří spolu se systémem Dräger Infinity Acute Care System** a Dräger Connectivity Converter CC300 pracovní stanici s funkcemi, které vám pomohou zvýšit efektivitu a snížit počet chyb při anestezii. Naše anesteziologická pracovní stanice má také schopnost připojení k síťovým nemocničním systémům a funguje jako zdroj dat:

 • synchronizace času a data: stejné nastavení data a času na všech připojených přístrojích umožňuje konzistentní a přesnou dokumentaci,
 • export dat a integrace EMR: sběr vysoce kvalitních a standardizovaných dat z pracovních stanic Atlan, která jsou přímo integrována do systému elektronické zdravotní dokumentace (EMR) pacienta, což snižuje čas strávený administrativními úkony,
 • synchronizace režimu srdečního bypassu: aktivace režimu srdečního bypassu (CBM) na anesteziologickém přístroji Atlan přizpůsobuje nastavení alarmů současně na všech připojených monitorech, což umožňuje monitorování pacienta bez zbytečných alarmů během mimotělní oxygenace při použití zařízení pro mimotělní oběh,
 • synchronizace denního/nočního režimu: současně přizpůsobuje barvu a svítivost všech obrazovek pracovních stanic Atlan klinickému scénáři a omezuje tak nadbytečné a manuální pracovní úkony,
 • synchronizace recruitmentu plic*** poskytuje kontextuální informace o monitoringu pacientů z ovládacích panelů Dräger IACS Cockpit a pomáhá při hodnocení účinnosti použití recruitment manévru,
 • příjem dat Admission - Discharge - Transfer (ADT): stisknutím tlačítka importuje dostupné údaje o pacientovi (kategorie, věk, hmotnost a výška pacienta) z elektronické zdravotní dokumentace (EMR) do pracovní stanice Atlan,
 • Mobile Patient Watch: v téměř reálném čase zobrazuje numerické parametry ventilace a křivky analýzy plynů z připojené anesteziologické pracovní stanice Atlan (dálkově) na mobilním telefonu nebo stolním počítači s přístupem k internetu za účelem umožnění klinického dohledu.

* na základě principů ISO/IEEE 11073 Service-oriented Device Connectivity (konektivita zařízení orientovaná na služby) (SDC)
** s VG 7.1.1
*** vyžaduje software 2.0 nebo vyšší a funkci jednokrokového a vícekrokového recruitmentu

Analýza dat a digitální služby*

Síťové anesteziologické přístroje Atlan spolu s Dräger Connect, inovativní cloudovou digitální firemní platformou pro digitální řešení a služby, mohou shromažďovat a zpracovávat data do cenných informací pro optimalizaci pracovních postupů a řízení nákladů:

Gas Consumption Analytics: Komplexní přehled o celkové spotřebě použitých medicinálních a anestetických plynů z připojených pracovních stanic Atlan na operačním sále a v každém operačním bloku.

 • Vizualizuje spotřebu a související náklady na anestetikum použité na jednom oddělení.
 • Uvádí průměrný průtok čerstvé směsi, spotřebu anestetického plynu a poměr příjmu pacientem.
 • Zobrazuje průměrné náklady za minutu a intervenční funkci jako ukazatele ekonomické výkonnosti.
 • Zobrazuje aplikované průtoky pro podporu implementace postupů s nízkým a minimálním průtokem.
 • Zobrazuje vypočítaný ekvivalent CO2 založený na spotřebě anestetických plynů pro hodnocení dopadu na životní prostředí.

OR Companion: Kontroluje stav připojených pracovních stanic Atlan v reálném čase, čímž podporuje efektivní řízení operačních sálů. Doplňte řešení o volitelnou funkci sledování autotestů pro zefektivnění práce personálu při každodenním testování anesteziologických systémů, ochranu pacientů a dosažení vysoké doby provozuschopnosti anesteziologických pracovních stanic.

Volitelná funkce sledování autotestů:

 • Umožňuje vzdálenou kontrolu výsledků systémových testů všech pracovních stanic Atlan napříč odděleními pro optimalizaci a zefektivnění práce ošetřovatelského personálu či biomedicínských techniků.
 • Poskytuje centralizovaný přehled o výsledcích autotestu přístroje, který informuje personál o připravenosti přístroje, a spolu s funkcí automatického spuštění anesteziologického přístroje Atlan umožňující automatický test systému a zapnutí testovaného přístroje v definovaném čase může pomoci zkrátit dobu potřebnou k jeho spuštění a zefektivnit pracovní postupy personálu při každodenním provádění autotestu anesteziologických přístrojů.
 • Funguje jako asistenční systém a okamžitě poskytuje personálu kroky k odstranění problémů.
Device Utilisation Analytics: Konsolidujte všechny relevantní informace o využití svých síťových pracovních stanic Atlan:

 • Získejte přehled o využití svých síťově propojených přístrojů Atlan, abyste mohli kontrolovat jejich výkon a zvýšit efektivitu.
 • Sledujte online stav sítě a provozní stav každého jednotlivého přístroje v reálném čase.
 • Ušetřete náklady díky analýzám využití a optimalizaci přístrojů s využitím základních datových poznatků.
 • Poskytuje komplexní datovou základnu pro usnadnění rozhodování o nákupu.
 • Zlepšuje transparentnost stavu softwaru a jeho aktualizací, aby se předešlo nedostatkům v zabezpečení.
 • Umožňuje získat přehled o stavu vašich síťově propojených pracovních stanic Atlan pro podporu maximálního výkonu a předcházení provozním poruchám.
Propojená údržba: Podporuje provozuschopnost vašich anesteziologických pracovišť –⁠ zajišťuje jejich aktuálnost, ochranu a zabezpečení.

 • Technická podpora: Rychlá odborná pomoc při technických problémech pouhým stisknutím tlačítka na přístroji. Méně servisních zásahů na místě, ušetření výjezdů k opravám, lepší podíl oprav napoprvé, vyšší provozuschopnost přístroje.
 • Distribuce softwaru na dálku: Efektivní a bezpečná správa aktualizací softwaru s minimálním narušením klinických pracovních postupů.
 • Správa certifikací: Zdravotnické prostředky a servisní nástroje jsou díky automatickému obnovování stále bezpečné.
* Obojí je volitelné a podléhá platným/licenčním podmínkám použití. Vyžaduje kompatibilní zdravotnické prostředky a dodatečnou infrastrukturu IT.

Bezpečnostní mechanismy

Naše přístroje Atlan A300/XL nabízejí širokou škálu funkcí, které pomáhají zvýšit bezpečnost anestezie pro pacienty i pro klinický personál.

 • Záložní manuální režim (v případě selhání ventilátoru, dotykové obrazovky nebo směšovače plynů), který umožňuje manuální ventilaci při zachování monitorování plynů a ventilace, stejně jako podávání O2 a anestezie, aby bylo možné kdykoli v anestezii pokračovat.
 • Generuje zprávu*, když je nesprávně zapojen konektor dýchacího vaku nebo dýchací okruh ID Infinity založený na technologii RFID a když absorbér CLIC Infinity ID není pevně připojen, aby se tak předešlo možným selháním lidského faktoru.
 • Intuitivní spuštění v případě nouze pro zkrácení čekací doby v kritických situacích.
 • Kontroly testu reálného plynu O2** zajišťující, že během autotestu je dodávaným plynem kyslík.
 • Automatické monitorování xMAC** pro spuštění alarmu v případě neúmyslného poklesu koncentrace prchavých anestetik, aby se zabránilo nabytí vědomí.
 • V případě výpadku centrálního rozvodu plynů a nepřítomnosti náhradních tlakových láhví lze pokračovat v mechanické ventilaci pacienta pomocí vzduchu z okolního prostředí.
 • Automatický a časově řízený*** autotest, který zahrnuje všechny relevantní komponenty k zajištění bezpečného provozu přístroje pro zvýšenou bezpečnost pacientů a personálu.
* s volitelným rozšířením Infinity ID Accessories Support
** pouze s integrovaným modulem měření pacientského plynu
*** vyžaduje software 2.0 nebo vyšší a funkci automatického spuštění (Auto-On). Uživatel musí před autotestem projít kontrolní seznam před použitím.

Soubory ke stažení

Dräger Atlan® A300/A300 XL Product Information, cs
Dräger Atlan® A300/A300 XL Product Information, cs

Stáhnout

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Stáhnout

Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, cs
Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, cs

Stáhnout

Atlan Family Brochure Without SDC Brochure, cs
Confirmation of Compatibility CLIC absorber 800+
Confirmation of Compatibility Filter Plus
Declaration of Compatibility Anesthesia Masks with Anaesthesia Workplace
Declaration of Compatibility CCR108-045-2311-028-0 VentStar Breathing circuits and various anesthesia/ ventilation devices
Declaration of Compatibility_VentStar MRI_InfintyID_Devices
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510634 cs
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510654 sk
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions SW2.0 kit - 9512623 cs
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions SW2.0 kit - 9512645 sk
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9510604 cs
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9510624 sk
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056004 cs
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056023 sk
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055933 cs
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055951 sk
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9510699 cs
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9510794 sk
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512146 cs
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512167 sk
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056599 cs
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056620 sk
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056446 cs
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056466 sk
IFU SP Atlan A3xx SW 2.0n ceiling-mounted versions - 9512982 de-me
IFU SP Integrated system 9510249 cs
IFU SP Integrated system 9510260 sk
WaterLock2 Confirmation of Compatibility with devices

Technické údaje

Ochranná plicní ventilace

Způsob použití v provozu
Integrovaná anesteziologická pracovní stanice pro všechny pacienty
Kategorie pacientů
Dospělí, děti, novorozenci
Rozpojení čerstvé směsi
Technologie ventilátoru
E-Vent – kvalita ventilace bez kompromisů pomáhá snížit plicní komplikace a délku pobytu.
Technologie APL / Přesná manuální ventilace
Ventil APL Dräger
Ohřívač dýchacího plynu
volitelně
Podpora nastavení s nízkým a minimálním průtokem
Vizuální hladina náplně vaku, Ekonometr, Průvodce nízkým průtokem

Ventilační režimy

Manuálně/spontánně (Man/Spon)
CPAP v Man/Spon
Objemově řízená ventilace (VC)
Synchronizovaná VC + PS
Tlakově řízená ventilace (PC)
Synchronizovaná PC + PS
Pressure Support
Objemově řízená ventilace AutoFlow
APRV (Airway Pressure Release Ventilation = umělá plicní ventilace)

Fyzikální parametry

Zobrazení obrazovky
15,3" dotyková obrazovka s možností uložení zobrazení a profilů do paměti, inteligentní správa alarmů s rozsáhlým podpůrným systémem
Kapacita odpařovačů
Hladké a zakulacené povrchy usnadňují časté čištění/dezinfekci
Autotest přístroje
Automatický autotest
LOOPS (p/V-smyčka a průtok/V-smyčka)
Ano
Inteligentní zobrazení Pilot
Ano
Plynový modul pacienta
nádech/výdech O2, N2O, CO2, přípravek (rozšíření o plynový modul pacienta xGM)

Technické údaje

Verze přístrojů
Verze s podvozkem, nástěnná verze a stropní verze
Dýchací systém
integrovaná, Nástroje podporují rozhodování ke zdokonalení informovaného rozhodovacího procesu ve složité situaci
Směšovač čerstvého plynu
mechanický mísič s digitálními průtokovými trubičkami
Plyny
O2, Vzduch, N2O
Technologie RFID
Sériová rozhraní
2 x sériové porty (RS232) (protokol MEDIBUS.X ), 1 x USB port, 1 x LAN

Bezpečnostní koncepce

Nouzová ventilace v případě totální poruchy přívodu plynu
Typická doba provozu baterie v případě výpadku napájecí sítě
obvykle 120 hodin
Postup nouzového spuštění

Porovnat se souvisejícími produkty

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30