akrylonitrilC3H3N

Č. CAS:
107-13-1
Č. OSN:
1093
Č. ES:
203-466-5
Identifikační číslo rizika:
336
Výstražná značka:
 • 336
 • 1093
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
GHS09
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 2
 • TWA (mg/m3) 4,3
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • H: 361fd
  Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  -82 °C
 • Bod varu:
  77 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,8 g/cm3
 • Ionizace:
  10.91 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  -5 °C
 • Teplota vznícení:
  480 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  117 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  28 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C, Ss
Také známé jako:
 • 2-propennitril

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro akrylonitril C3H3N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat