isobutyronitrilC4H7N

Č. CAS:
78-82-0
Č. OSN:
2284
Č. ES:
201-147-5
Identifikační číslo rizika:
336
Značka rizika
GHS02
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
NIOSH (REL) (US)
 • TWA (ppm) 8
 • TWA (mg/m3) 22
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 300 + 310 + 330
  Při požití může způsobit smrt.
  Při styku s kůží může způsobit smrt.
  Při vdechování může způsobit smrt.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -72 °C
 • Bod varu:
  104 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,77 g/cm3
 • Ionizace:
  11,3 eV
 • Bod vzplanutí:
  8 °C
 • Teplota vznícení:
  480 °C
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  12.7 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro isobutyronitril C4H7N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat