kobaltCo

Č. CAS:
7440-48-4
Č. OSN:
3089
Č. ES:
231-158-0
Identifikační číslo rizika:
40
Značka rizika
GHS02
GHS06
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 0,05
 • H: 228
  Hořlavá tuhá látka.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 334
  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • H: 360 F
  Může poškodit reprodukční schopnost.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  1495 °C
 • Bod varu:
  2927 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  8,92 g/cm3
 • Ionizace:
  7,8810 eV
 • Nebezpečné účinky:
  C, R, Ss,Sr,M
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro kobalt Co

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat