kumenC9H12

Č. CAS:
98-82-8
Č. OSN:
1918
Č. ES:
202-704-5
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 25
 • STEL (ppm) 75
 • TWA (mg/m3) 125
 • STEL (mg/m3) 375
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -96 °C
 • Bod varu:
  152 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,86 g/cm3
 • Ionizace:
  8.73 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  31 °C
 • Teplota vznícení:
  420 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  5,3 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  6 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • kumen

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro kumen C9H12

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat