benzoylchloridC7H5ClO

Č. CAS:
98-88-4
Č. OSN:
1736
Č. ES:
202-710-8
Identifikační číslo rizika:
80
Značka rizika
GHS05
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 0,5
 • TMW-MAK (mg/m3) 2,8
 • KZW-MAK (ppm) 0,5 [Mow]
 • KZW-MAK (mg/m3) 2,8 [Mow]
 • H: 302 + 312
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 331
  Toxický při vdechování

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -1 °C
 • Bod varu:
  197 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,22 g/cm3
 • Ionizace:
  9,53 eV
 • Bod vzplanutí:
  72 °C
 • Teplota vznícení:
  600 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,5 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.5 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  27 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro benzoylchlorid C7H5ClO

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat