cyklohexanolC6H12O

Č. CAS:
108-93-0
Č. ES:
203-630-6
Značka rizika
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (mg/m3) 206
 • H: 302 + 332
  Zdraví škodlivý při požití.
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  24 °C
 • Bod varu:
  161 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,95 g/cm3
 • Ionizace:
  9.75 eV
 • Bod vzplanutí:
  61 °C
 • Teplota vznícení:
  300 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,30 (30°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.18 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11.1 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro cyklohexanol C6H12O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat