1,2,3,4-tetrahydronaftalenC10H12

Č. CAS:
119-64-2
Č. OSN:
3082
Č. ES:
204-340-2
Identifikační číslo rizika:
90
Značka rizika
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Chemiekaartenhandboek (NL)
 • TGG 8 uur (mg/m3) 11
 • TGG 8 uur (ppm) 2
 • TGG 15 min (mg/m3) 11
 • TGG 15 min (ppm) 2
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -36 °C
 • Bod varu:
  208 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,97 g/cm3
 • Ionizace:
  8.46 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  71 °C
 • Teplota vznícení:
  390 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,34 (20°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  5 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1,2,3,4-tetrahydronaftalen C10H12

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat