1-brompentanC5H11Br

Č. CAS:
110-53-2
Č. OSN:
1993
Č. ES:
203-776-0
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -88 °C
 • Bod varu:
  129 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,22 g/cm3
 • Ionizace:
  10.10 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  31 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  12,5 (20°C) hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1-brompentan C5H11Br

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat