3-oktanC8H16O

Č. CAS:
106-68-3
Č. OSN:
2271
Č. ES:
203-423-0
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 25
 • TMW-MAK (mg/m3) 130
 • KZW-MAK (ppm) 50 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 260 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 315
  Dráždí kůži.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -23 °C
 • Bod varu:
  169 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,82 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  53 °C
 • Teplota vznícení:
  330 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,11 (20 °C) hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 3-oktan C8H16O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat