2-methylpropenC4H8

Č. CAS:
115-11-7
Č. OSN:
1055
Č. ES:
204-066-3
Identifikační číslo rizika:
23
Výstražná značka:
 • 23
 • 1055
Značka rizika
GHS02
GHS04
Limitní hodnota expozice na pracovišti
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (BE)
 • TWA (ppm) 250
 • TWA (mg/m3) 583
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • Bod tání:
  -140.35 °C
 • Bod varu:
  -7.1 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,002599 g/cm3
 • Ionizace:
  9.22 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  -80 °C
 • Teplota vznícení:
  465 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2590 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  10 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2-methylpropen C4H8

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat