3-chlorpropenC3H5Cl

Č. CAS:
107-05-1
Č. OSN:
1100
Č. ES:
203-457-6
Identifikační číslo rizika:
336
Značka rizika
GHS02
GHS06
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 1
 • STEL (ppm) 2
 • TWA (mg/m3) 3
 • STEL (mg/m3) 6
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -136 °C
 • Bod varu:
  45 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,94 g/cm3
 • Ionizace:
  10.05 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  -32 °C
 • Teplota vznícení:
  390 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  398 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  3.26 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11.2 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C,M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • 3-chlor-1-propen

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 3-chlorpropen C3H5Cl

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat