1,1-dichlorethylenC2H2Cl2

Č. CAS:
75-35-4
Č. OSN:
1303
Č. ES:
200-864-0
Identifikační číslo rizika:
339
Značka rizika
GHS02
GHS06
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 5
 • STEL (ppm) 20
 • TWA (mg/m3) 20
 • STEL (mg/m3) 79
 • H: 224
  Extrémně hořlavá kapalina a páry.
 • H: 301
  Toxický při požití.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -122 °C
 • Bod varu:
  32 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,25 g/cm3
 • Ionizace:
  9.81 ± 0.04 eV
 • Bod vzplanutí:
  -25 °C
 • Teplota vznícení:
  530 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  660 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  6.5 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  15 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1,1-dichlorethylen C2H2Cl2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat