oxybis(2,1-ethandiyloxy-2,1-ethandiyl)diakrylátC14H22O7

Č. CAS:
17831-71-9
Č. ES:
241-789-3
Značka rizika
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WEEL (US)
 • TWA (mg/m3) 1
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,11 (25°C) g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  113 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  <0,03 hPa
 • Nebezpečné účinky:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro oxybis(2,1-ethandiyloxy-2,1-ethandiyl)diakrylát C14H22O7

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat