síran berylnatý tetrahydrátBeH8O8S

Č. CAS:
7787-56-6
Č. OSN:
1566
Č. ES:
629-461-1
Identifikační číslo rizika:
60
Značka rizika
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
INRS (FR)
 • VLEP (8h) (mg/m3) 0,002
 • H: 301
  Toxický při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  270 °C
 • Bod varu:
  580 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,713 (25°C) g/cm3
 • Nebezpečné účinky:
  C, Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • [Be(H2O)4]SO4

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro síran berylnatý tetrahydrát BeH8O8S

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat