dusičnan kobaltnatý hexahydrátCoN2O6

Č. CAS:
10026-22-9
Č. OSN:
1477
Č. ES:
600-049-3
Identifikační číslo rizika:
50
Značka rizika
GHS03
GHS05
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) -
 • H: 272
  Může zesílit požár; oxidant.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 334
  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 350 i
  May cause cancer by inhalation.
 • H: 360 F
  Může poškodit reprodukční schopnost.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,88 g/cm3
 • Nebezpečné účinky:
  C, R, Sr, Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro dusičnan kobaltnatý hexahydrát CoN2O6

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat