diethylaminC4H11N

Č. CAS:
109-89-7
Č. OSN:
1154
Č. ES:
203-716-3
Identifikační číslo rizika:
338
Výstražná značka:
 • 338
 • 1154
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS06
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • STEL (ppm) 25
 • TWA (mg/m3) 30
 • STEL (mg/m3) 75
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 302 + 332
  Zdraví škodlivý při požití.
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 311
  Toxický při styku s kůží.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • Bod tání:
  -50 °C
 • Bod varu:
  56 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,71 g/cm3
 • Ionizace:
  7.9 ± 0.1 eV
 • Bod vzplanutí:
  < -20 °C
 • Teplota vznícení:
  310 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  256 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.7 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  10.1 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro diethylamin C4H11N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat