oxid měďnýCu2O

Č. CAS:
1317-39-1
Č. OSN:
3077
Č. ES:
215-270-7
Identifikační číslo rizika:
90
Značka rizika
GHS05
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
HTP-arvot (FI)
 • HTP-8 h (mg/m3 (resp)) 0,02
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  1800 °C
 • Bod tání:
  1232 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  6,0 (25°C) g/cm3
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro oxid měďný Cu2O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat