benzonitrilC7H5N

Č. CAS:
100-47-0
Č. OSN:
2224
Č. ES:
202-855-7
Identifikační číslo rizika:
60
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
NIOSH (US)
 • IDLH (ppm) 14
 • IDLH (mg/m3) 66
 • H: 302 + 312
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -13 °C
 • Bod varu:
  191 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,01 g/cm3
 • Ionizace:
  9.73 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  67 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,72 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.9 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  12 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro benzonitril C7H5N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat