diethyletherC4H10O

Č. CAS:
60-29-7
Č. OSN:
1155
Č. ES:
200-467-2
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 400
 • STEL (ppm) 500
 • TWA (mg/m3) 1210
 • STEL (mg/m3) 1520
 • H: 224
  Extrémně hořlavá kapalina a páry.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  550 °C
 • Bod tání:
  -116 °C
 • Bod varu:
  35 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,71 g/cm3
 • Ionizace:
  9.51 ± 0.03 eV
 • Bod vzplanutí:
  -40 °C
 • Teplota vznícení:
  175 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  586 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.7 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  39.2 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro diethylether C4H10O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat