kyselina chloristáHClO4

Č. CAS:
7601-90-3
Č. OSN:
1873
Č. ES:
231-512-4
Identifikační číslo rizika:
558
Značka rizika
GHS03
GHS05
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Nařízení vlády č. 361/2007 (CZ)
 • PEL (mg/m3) 1
 • NPK-P (mg/m3) 2
 • H: 271
  Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant
 • H: 290
  Může být korozivní pro kovy.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -18 °C
 • Bod varu:
  203 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,66 (25°C) g/cm3
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,71 hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro kyselina chloristá HClO4

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat