2,6-dimethylheptan-4-onC9H18O

Č. CAS:
108-83-8
Č. OSN:
1157
Č. ES:
203-620-1
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 25
 • TWA (mg/m3) 145
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -46 °C
 • Bod varu:
  168 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,81 g/cm3
 • Ionizace:
  9,01 ± 0,03 eV
 • Bod vzplanutí:
  49 °C
 • Teplota vznícení:
  345 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,6 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  6.2 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2,6-dimethylheptan-4-on C9H18O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat