dimethyl-sulfátC2H6O4S

Č. CAS:
77-78-1
Č. OSN:
1595
Č. ES:
201-058-1
Identifikační číslo rizika:
668
Výstražná značka:
 • 668
 • 1595
Značka rizika
GHS05
GHS06
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0.1
 • TWA (mg/m3) 0.52
 • H: 301
  Toxický při požití.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • Bod tání:
  -32 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,33 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  83 °C
 • Teplota vznícení:
  450 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,65 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  3.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  23.2 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C, Ss,M
Také známé jako:
 • dimethylsulfát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro dimethyl-sulfát C2H6O4S

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat