amoniak, bezvodýNH3

Č. CAS:
7664-41-7
Č. OSN:
1005
Č. ES:
231-635-3
Identifikační číslo rizika:
268
Značka rizika
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 17
 • STEL (mg/m3) 24
 • TWA (ppm) 25
 • STEL (ppm) 35
 • H: 221
  Hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 331
  Toxický při vdechování
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -77.7 °C
 • Bod varu:
  -33.4 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0007714 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10.070 ± 0.020 eV
 • Teplota vznícení:
  630 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  8573,7 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  14 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  32.5 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • ammonia
 • amoniak bezvodý
 • čpavek

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro amoniak, bezvodý NH3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Masks and Filters

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat