acetaldehydC2H4O

Č. CAS:
75-07-0
Č. OSN:
1089
Č. ES:
200-836-8
Identifikační číslo rizika:
33
Výstražná značka:
 • 33
 • 1089
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 20
 • TWA (mg/m3) 36
 • STEL (ppm) 50
 • STEL (mg/m3) 91
 • H: 224
  Extrémně hořlavá kapalina a páry.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • Bod tání:
  -123 °C
 • Bod varu:
  20 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,78 g/cm3
 • Ionizace:
  10.229 ± 0.0007 eV
 • Bod vzplanutí:
  < -20 °C
 • Teplota vznícení:
  155 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1006 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  57 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C,M

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro acetaldehyd C2H4O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat