octová kyselinaC2H4O2

Č. CAS:
64-19-7
Č. OSN:
2789
Č. ES:
200-580-7
Identifikační číslo rizika:
83
Značka rizika
GHS02
GHS05

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • STEL (ppm) 15
 • TWA (mg/m3) 25
 • STEL (mg/m3) 37
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  17 °C
 • Bod varu:
  118 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,05 g/cm3
 • Ionizace:
  10.65 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  38.5 °C
 • Teplota vznícení:
  485 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  15,8 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  17 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • kyselina octová

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro octová kyselina C2H4O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Stacionární detektory plynů a senzory

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat