ethylbenzenC8H10

Č. CAS:
100-41-4
Č. OSN:
1175
Č. ES:
202-849-4
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 100
 • STEL (ppm) 125
 • TWA (mg/m3) 434
 • STEL (mg/m3) 543
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -95 °C
 • Bod varu:
  136 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,87 g/cm3
 • Ionizace:
  8.77 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  23 °C
 • Teplota vznícení:
  430 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  9,79 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  7.8 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro ethylbenzen C8H10

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat