ethenC2H4

Č. CAS:
74-85-1
Č. OSN:
1962
Č. ES:
200-815-3
Identifikační číslo rizika:
23
Výstražná značka:
 • 23
 • 1962
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (BE)
 • TWA (ppm) 200
 • TWA (mg/m3) 233
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • Bod tání:
  -169.18 °C
 • Bod varu:
  -103.8 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0012611 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10.5138 ± 0.0006 eV
 • Teplota vznícení:
  440 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  41000 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  32.6 Vol.-%
Také známé jako:
 • ethylen

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro ethen C2H4

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat