ethylenoxidC2H4O

Č. CAS:
75-21-8
Č. OSN:
1040
Č. ES:
200-849-9
Identifikační číslo rizika:
263
Výstražná značka:
 • 263
 • 1040
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS06
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 1
 • TWA (mg/m3) 1.8
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 230
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 301
  Toxický při požití.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 331
  Toxický při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 340
  Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní
  cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • H: 360 Fd
  Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • Bod tání:
  -112.55 °C
 • Bod varu:
  10.5 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,001965 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10.56 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  -57 °C
 • Teplota vznícení:
  435 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1451 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  100 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C,M,R,ED

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro ethylenoxid C2H4O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat