petrolej

Č. CAS:
8008-20-6
Č. OSN:
1223
Č. ES:
232-366-4
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (BE)
 • TWA (mg/m3) 200
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -48 °C - -26 °C
 • Bod varu:
  150 °C - 300 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  ca. 0,8 (15°C) g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  49 °C - 55 °C
 • Teplota vznícení:
  220 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  3 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  6.5 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • kerosin

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro petrolej

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat