oxid uhelnatýCO

Č. CAS:
630-08-0
Č. OSN:
1016
Č. ES:
211-128-3
Identifikační číslo rizika:
263
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 30
 • TWA (mg/m3) 34
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 331
  Toxický při vdechování
 • H: 360 D
  May damage the unborn child.
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -205.07 °C
 • Bod varu:
  -191.5 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0012506 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  14.014 ± 0.0003 eV
 • Teplota vznícení:
  605 °C
 • Dolní mez výbušnosti:
  11.3 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  75.6 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro oxid uhelnatý CO

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Detekční trubičky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat