methanolCH4O

Č. CAS:
67-56-1
Č. OSN:
1230
Č. ES:
200-659-6
Identifikační číslo rizika:
336
Výstražná značka:
 • 336
 • 1230
Značka rizika
GHS02
GHS06
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 200
 • STEL (ppm) 250
 • TWA (mg/m3) 262
 • STEL (mg/m3) 328
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 370
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu
  expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • Bod tání:
  -98 °C
 • Bod varu:
  65 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,79 g/cm3
 • Ionizace:
  10.84 ± 0.01 eV
 • Bod vzplanutí:
  9 °C
 • Teplota vznícení:
  440 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  129 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  50 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  PTB
Také známé jako:
 • methanol

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro methanol CH4O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat