2-methoxyethanolC3H8O2

Č. CAS:
109-86-4
Č. OSN:
1188
Č. ES:
203-713-7
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 5
 • TWA (mg/m3) 16
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 302 + 312 + 332
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H: 360 FD
  Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H: 370
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu
  expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -86 °C
 • Bod varu:
  124 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,97 g/cm3
 • Ionizace:
  10,13 eV
 • Bod vzplanutí:
  39 °C
 • Teplota vznícení:
  285 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  12 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  2.5 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  20 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2-methoxyethanol C3H8O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat