1-methoxypropan-2-olC4H10O2

Č. CAS:
107-98-2
Č. OSN:
3092
Č. ES:
203-539-1
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 100
 • STEL (ppm) 150
 • TWA (mg/m3) 369
 • STEL (mg/m3) 553
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -97 °C
 • Bod varu:
  120 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,92 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  32 °C
 • Teplota vznícení:
  270 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  11,5 (20°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  13.1 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • 1-methoxy-2-propanol

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 1-methoxypropan-2-ol C4H10O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat