methyl-akrylátC4H6O2

Č. CAS:
96-33-3
Č. OSN:
1919
Č. ES:
202-500-6
Identifikační číslo rizika:
339
Značka rizika
GHS02
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 35
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 302 + 312
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 331
  Toxický při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 412
  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -75 °C
 • Bod varu:
  80 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,95 g/cm3
 • Ionizace:
  9,9 eV
 • Bod vzplanutí:
  -3 °C
 • Teplota vznícení:
  415 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  91,1 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.95 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  16.3 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • methylakrylát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro methyl-akrylát C4H6O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat