methylaminCH5N

Č. CAS:
74-89-5
Č. OSN:
1061
Č. ES:
200-820-0
Identifikační číslo rizika:
23
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 13
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 331
  Toxický při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -93.5 °C
 • Bod varu:
  -6.3 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0014301 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  8.9 ± 0.1 eV
 • Teplota vznícení:
  430 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  3001 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  4.9 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  20.7 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro methylamin CH5N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat