brommethanCH3Br

Č. CAS:
74-83-9
Č. OSN:
1062
Č. ES:
200-813-2
Identifikační číslo rizika:
26
Značka rizika
GHS04
GHS06
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 5
 • TWA (mg/m3) 19
 • H: 221
  Hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 301
  Toxický při požití.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 341
  Podezření na genetické poškození
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy
 • H: 420
  Harms public health and the environment by destroying ozone in the upper atmosphere

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -93.66 °C
 • Bod varu:
  4 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0039739 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10.541 ± 0.003 eV
 • Bod vzplanutí:
  194 °C
 • Teplota vznícení:
  535 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1890 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  8.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  20 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro brommethan CH3Br

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat