chlormethanCH3Cl

Č. CAS:
74-87-3
Č. OSN:
1063
Č. ES:
200-817-4
Identifikační číslo rizika:
23
Výstražná značka:
 • 23
 • 1063
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (ppm) 100
 • TWA (mg/m3) 103
 • STEL (mg/m3) 207
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 351
  Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H: 361 f
  Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
 • H: 373
  Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • Bod tání:
  -97.4 °C
 • Bod varu:
  -23.8 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0023065 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  11.26 ± 0.03 eV
 • Teplota vznícení:
  625 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  4900 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  7.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  19 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro chlormethan CH3Cl

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat