methyl-methakrylátC5H8O2

Č. CAS:
80-62-6
Č. OSN:
1247
Č. ES:
201-297-1
Identifikační číslo rizika:
339
Značka rizika
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (ppm) 100
 • TWA (mg/m3) 208
 • STEL (mg/m3) 416
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 317
  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -48 °C
 • Bod varu:
  101 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,94 g/cm3
 • Ionizace:
  9,7 eV
 • Bod vzplanutí:
  10 °C
 • Teplota vznícení:
  430 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  39,6 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.7 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  12.5 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  Ss

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • methylmetakrylát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro methyl-methakrylát C5H8O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat