2-methylpropan-1-olC4H10O

Č. CAS:
78-83-1
Č. OSN:
1212
Č. ES:
201-148-0
Identifikační číslo rizika:
30
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (mg/m3) 152
Workplace exposure limits (UK)
 • TWA (ppm) 50
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -108 °C
 • Bod varu:
  108 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,80 g/cm3
 • Ionizace:
  10.02 ± 0.02 eV
 • Bod vzplanutí:
  27 °C
 • Teplota vznícení:
  430 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  11,8 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.4 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  11 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • isobutyl-alkohol (2-methylpropanol)

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2-methylpropan-1-ol C4H10O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat