oktanC8H18

Č. CAS:
111-65-9
Č. OSN:
1262
Č. ES:
203-892-1
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 300
 • STEL (ppm) 375
 • TWA (mg/m3) 1400
 • STEL (mg/m3) 1750
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -57 °C
 • Bod varu:
  126 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,7 g/cm3
 • Ionizace:
  9.80 ± 0.15 eV
 • Bod vzplanutí:
  12 °C
 • Teplota vznícení:
  205 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  14,0 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.8 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  6.5 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro oktan C8H18

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat