pentanC5H12

Č. CAS:
109-66-0
Č. OSN:
1265
Č. ES:
203-692-4
Identifikační číslo rizika:
33
Výstražná značka:
 • 33
 • 1265
Značka rizika
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 600
 • STEL (ppm) 750
 • TWA (mg/m3) 1770
 • STEL (mg/m3) 2210
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  -130 °C
 • Bod varu:
  36 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,63 g/cm3
 • Ionizace:
  10.28 ± 0.10 eV
 • Bod vzplanutí:
  -48 °C
 • Teplota vznícení:
  260 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  562 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.1 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  8.7 Vol.-%
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro pentan C5H12

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat