peroctová kyselinaC2H4O3

Č. CAS:
79-21-0
Č. OSN:
3105
Č. ES:
201-186-8
Identifikační číslo rizika:
-
Značka rizika
GHS02
GHS05
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG (BE)
 • STEL (ppm) 0,4 damp/aeros
 • STEL (mg/m3) 1,24 damp/aeros
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 242
  Zahřívání může způsobit požár.
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 312
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 332
  Zdraví škodlivý při vdechování
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  40 °C
 • Bod tání:
  0.1 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,226 (25°C) g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  40 °C
 • Nebezpečné účinky:
  ED
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • kyselina peroxyoctová

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro peroctová kyselina C2H4O3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat