benzín (bezolovnatý)

Č. CAS:
8006-61-9
Č. OSN:
1203
Č. ES:
232-349-1
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS08
GHS02
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Workplace exposure limits (UK)
 • TWA (mg/m3) 900
 • H: 224
  Extrémně hořlavá kapalina a páry.
 • H: 304
  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 336
  Může způsobit ospalost nebo závratě
 • H: 340
  Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní
  cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • H: 361
  Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky (uveďte specifický
  účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice
  nejsou nebezpečné).
 • H: 411
  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -90.5 °C - 95.4 °C
 • Bod varu:
  30 °C - 215 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,78 g/cm3
 • Teplota vznícení:
  220 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  700 (50°C) hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  8 Vol.-%
 • Nebezpečné účinky:
  C, M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro benzín (bezolovnatý)

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat