fosfinPH3

Č. CAS:
7803-51-2
Č. OSN:
2199
Č. ES:
232-260-8
Identifikační číslo rizika:
263 (RID)
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0,3
 • TWA (mg/m3) 0,42
 • STEL (ppm) 1
 • STEL (mg/m3) 1,4
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.
 • H: 400
  Vysoce toxický pro vodní organismy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  375 °C
 • Bod tání:
  -133.8 °C
 • Bod varu:
  -87.8 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0015312 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  9.869 ± 0.002 eV
 • Teplota vznícení:
  100 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  34600 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.6 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  100 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • fosforovodík

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro fosfin PH3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat