propanC3H8

Č. CAS:
74-98-6
Č. OSN:
1978
Č. ES:
200-827-9
Identifikační číslo rizika:
23
Značka rizika
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 1000
 • TMW-MAK (mg/m3) 1800
 • KZW-MAK (ppm) 2000 [60 min (Mow) 3x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 3600 [60 min (Mow) 3x]
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -187.7 °C
 • Bod varu:
  -42.1 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,0020098 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  10.94 ± 0.05 eV
 • Bod vzplanutí:
  -104 °C
 • Teplota vznícení:
  470 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  8327 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1.7 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  10.8 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro propan C3H8

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Stacionární detektory plynů a senzory

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat